Zeleni otoci

Korisnicima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada i na zelenim otocima. Trenutno je na području grada Koprivnice i prigradskih naselja postavljeno 78 zelenih otoka s ukupno 251 spremnikom za odvojeno prikupljanje staklene, metalne, papirne i plastične ambalaže, a postoje i dvije lokacije sa 2 spremnika za tekstil.

Ostale vrste otpada (ambalažni otpad, stiropor, gume, odjeća, elektronički otpad, baterije, akumulatori, ambalaža od herbicida, prozorsko staklo…) mogu se predati na reciklažnom dvorištu na adresi Adolfa Daničića 5.

KOLIČINE SAKUPLJENOG OTPADA NA ZELENIM OTOCIMA:

Tip otpada 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Papir(t/god) 183,27 124,28 147,2 150,51 100,48 57,99 48,26 72,98 89,389 67,583
Staklo(t/god) 63,06 55,07 75,73 66,88 73,13 108,2 103,63 109,36 112,252 164,547
Plastika(t/god) 5,82 8 8,88 13,19 18,06 18,79 18,64 36,54 34,977 119,819
Metal(t/god) 0,66 2,94 4,04 1,8 6,06 10,25 4,42 17,13 19,304 32,291
Tekstil(t/god)             0,55 6,45 20,406 15,641
UKUPNO: 252,81 190,29 235,85 232,38 197,73 195,23 175,5 242,46 276,328 399,881

POPIS LOKACIJA POSTAVLJENIH SPREMNIKA – ZELENI OTOCI

  Mjesto MO Ulica Dodatni opis lokacije PAPIR PET MET STAKLO
1. KC Bakovčice   kod groblja 1 1 1 1
2. KC Banovec Ante Starčevića Parking kod osnovne i srednje škole
1 1 1 1
3. KC Banovec Duga ulica nasuprot Ulice F. Gažija 1 1 1 1
4. KC Banovec Mirka Viriusa iza staklenjaka 1 1 1 1
5. KC Brežanec Bjelovarska cesta stari dio kod poligona autoškole 1 1 1
6. KC Brežanec Bjelovarska 1 kod mosta 1 1 1 1
7. KC Brežanec Cinderišće na kraju ulice 1 1 1 1
8. KC Brežanec Gorička kod dječjeg igrališta 1
9. KC Brežanec Omladinska ulica križanje s Goričkom 1 1 1 1
10. KC Brežanec Proljetna ulica kod dječjeg igrališta 1 1 1 1
11. KC Brežanec Starogradska kod kioska 1 1 1 1
12. KC Centar I. Mažuranića kod HAK-a 1 1 1 1
13. KC Centar Nazorova ulica kod kbr. 26 1 1 1 1
14. KC Centar OŠ A. N. Gostovinski iza škole 1 1
15. KC Centar Potočna ulaz u Komunalac 1 1 1
16. KC Centar Svilarska kod trafostanice 1 1 1
17. KC Centar Školska ulica – Đ. Estera parkiralište kod dvorane 1 1 1 1
18. KC Draganovec Sv. Vida kod drvenih skulptura 1 1 1 1
19. KC Draganovec   kod Društvenog doma 1 1 1
20. KC Dubovec Ulica A. Mihanovića kod HEP-a 1 1 1
21. KC Dubovec Cvjetna ulica na kraju ulice-kod pješačkog 1
22. KC Dubovec Ulica Grgura Karlovčana kod trafostanice 1
23. KC Dubovec J. J. Strossmayera 3-4 1. ulaz kod kont. 1
24. KC Dubovec J. J. Strossmayera 5 kod bivšeg kioska 3 2 1 1
25. KC Dubovec Križevačka ulica kod trafostanice 1 1 1 1
26. KC Dubovec Ljudevita Posavskog preko puta Oaze 2 2 1 1
27. KC Dubovec Ljudevita Posavskog preko puta Sofore 1
28. KC Dubovec Špoljarska kod dječjeg igrališta 1 1 1
29. KC Herešin   kod dječjeg igrališta 1 1 1 1
30. KC Jagnjedovec naselje Jagnjedovec kod MO 1 1 1 1
31. KC Jagnjedovec naselje Jagnjedovec na početku s desne strane
1 1
32. KC Kunovec Breg Vinogradska kod limarije Matić 1 1 1
33. KC Kunovec Breg   kod Društvenog doma 1 1 1 1
34. KC Ledinska Čarda kod pruge 1 1 1 1
35. KC Ledinska Ulica S. Kukeca kod dječjeg igrališta 1 1 1 1
36. KC Ledinska Ulica kneza Domagoja kod Gimnazije 1 1 1 1
37. KC Ledinska Ulica M. P. Miškine kod LIM-a 1 1 1
38. KC Ledinska Peteranska parking kod vojarne 2 1 1 1
39. KC Ledinska Željka Selingera kod pastoralnog centra 1 1
40. KC Lenišće Trg Zlate Bartl   2 1 1 1
41. KC Miklinovec Cerine, M. Krleže kod bazena 1 1 1 1
42. KC Miklinovec Ivana Sabolića kod skate parka 1
43. KC Miklinovec Miklinovec ispred OŠ Braće Radić 1 1 1 1
44. KC Miklinovec Miklinovec kod kč.br. 99A-kod d. doma 1 1 1 1
45. KC Miklinovec Miklinovec na kraju ulice 1 1
46. KC Miklinovec Miklinovec odvojak kod trafostanice 1
47. KC Podolice Crnogorska na sredini ulice 1 1 1
48. KC Podolice Domžalska kod West centra 1 1 1 1
49. KC Podolice Križevačka cesta   1 1
50. KC Podolice Tome Prosenjaka na početku ulice 2 1 1 1
51. KC Podolice Varaždinska Ulaz u Ulicu N. Sertića 1 1 1 1
52. KC Podolice Varaždinska kod NK Močile 1 1 1 1
53. KC Podolice Varaždinska Židovsko groblje 1
54. KC Podolice Vinogradska kod nogometnog igrališta 1 1 1
55. KC Reka Ulica Stjepana Radića kod Društvenog doma 1 1 1 1
56. KC Reka   kod vrtića 1 1
57. KC Reka Ulica Stjepana Radića kod kč.br. 10A-dvorište 1
58. KC Starigrad Krešimirova ulica
kod Društvenog doma 1 1 1 1
59. KC Starigrad Pod lipama iza dječjeg Igrališta 1
60. KC Starigrad Starogradska na početku ulice 1
61. KC Starigrad Prvomajska-Nemčićev dol   1 1
62. KC Štaglinec naselje Štaglinec kod Sloga trgovine 1 1 1 1
63. KC Štaglinec naselje Štaglinec kod Društvenog doma 1 1 1
64. KC Taraščice Hercegovačka ulica
COOR podravsko sunce
1 1
65. KC Taraščice Ulica I. Meštrovića na križanju s Trgom slobode 1
66. KC Taraščice Trg kralja Tomislava iza željezničke kantine 1 1
67. KC Taraščice Trg kralja Tomislava uz garaže 1 1 1 1
68. KC Taraščice OŠ Đure Estera preko puta škole 1
69. KC Taraščice Podravska ulica
iza autobusnog kolodvora 1 1 1 1
70. KC Taraščice Trg kralja Krešimira kod dječjeg igrališta 2 1 1 1
71. KC Taraščice Trg podravskih heroja kod garaža iza JUG centra 1 2 1 1
72. KC Vinica Močile kod crkve 1
73. KC Vinica Vinica Ulica Tina Ujevića 1 1 1 1
74. KC Vinica Vinica kod Društvenog doma 1 1 1 1
        UKUPNO: 78 59 46 52

POPIS LOKACIJA POSTAVLJENIH KONTEJNERA – MOLOKA

  Mjesto MO Ulica Dodatan opis lokacije PAPIR PET MET STAKLO
1. KC Dubovec Križevačka BK-4 Trg kralja Zvonimira 1 1 1 1
2. KC Lenišće Trg E. Kumičića kod Doma umirovljenika 1 1 1 1
3. KC Taraščice Trg kralja Tomislava kod prod. 14 1 1 1 1
4. KC   Mosna 15 Komunalac 1 1 1 1
        UKUPNO: 4 4 4 4

POPIS LOKACIJA – TEKSTIL

  Ulica   Komada
1. Mosna ulica 15   1
2. Ulica I. Česmičkog 28   1