Profil tvrtke

Komunalac d.o.o. specijalizirano je društvo za pružanje komunalnih usluga održivog gospodarenja otpadom, održavanje zelenih površina, upravljanje javnom tržnicom, upravljanje grobljem, upravljanje objektima, javni parking i prijevoz, projektiranje i nadzor te marketing i oglašavanje. Od 31. prosinca 2018. godine Komunalac d.o.o. je u vlasništvu osam jedinica lokalne samouprave – grada Koprivnice i općina Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Sokolovac, a 8. travnja 2022. godine vlasnikom je postala i općina Peteranec. Osim djelatnosti koje Komunalac d.o.o. obavlja, surađuje i u obavljanju  djelatnosti građenja, projektiranja i nadzora nad gradnjom (Koming d.o.o.).

Glavne djelatnosti tvrtke:
• Upravljanje otpadom: sakupljanje, obrada, ukidanje statusa otpada za kompost oporabom biorazgradivog otpada
• Gospodarenje otpadom
• Održavanje čistoće
• Održavanje javnih površina
• Održavanje zelenih površina
• Upravljanje tržnicom
• Upravljanjem pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima
• Građenje, projektiranje i nadzor
• Izgradnja i održavanje javne rasvjete
• Upravljanje i održavanje sportskih građevina i javnih bazena
• Priprema i posluživanje hrane i pića

Osnovni podaci

Adresa:Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica
OIB:41412434130
  
Porezni broj:3693465
IBAN:HR56 2386 00211005 08591
SWIFT:PDKCHR2X
GLN:3857500018403