EU PROJEKTI

RAZVOJ - PROVEDBA - SAVJETOVANJE -

Komunalac d.o.o. kao javno poduzeće indirektno podliježe primjeni Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=HR), što znači da ovisno o programima potpora koje donose ministarstva može aplicirati na natječaje odnosno javne pozive financirane iz EU izvora.

Sektor Strateško planiranje, razvoj i EU projekti osnovan je 2016. godine te se od tada sustavno i kontinuirano radi na praćenju  javnih poziva i natječaja u području „Konkurentnost i kohezija“ te u području „Ruralni razvoj“, glavnim izvorima potencijalnih sufinanciranja i financiranja projekata razvoja s obzirom na djelatnosti Komunalca. Nadležna ministarstva, koja pretežito putem portala „Strukturnifondovi.hr“ odnosno u novije vrijeme „eFondovi.hr“, informiraju javnost o mogućim pozivima za prijavu projekata primarno su ministarstva zadužena za zaštitu okoliša i ruralni razvoj, dok se mogućnosti prijave javljaju i kod natječaja u području turizma i sporta. Operativni program Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020., u kontekstu djelatnosti Komunalca, usmjeren je na tematiku gospodarenja otpadom, dok je Program Ruralnog razvoja 2014.-2020. usmjeren na financiranje projekta u ruralnim sredinama, a koji se odnose na poboljšanje uvjeta života (npr. vodoopskrba, odvodnja, društveni domovi, vrtići i slična infrastruktura).

Radna jedinica EU projekti kontinuirano radi na prijavama i praćenju provedbe projekata te na izvješćivanju o provedbi, a u suradnji s Gradom Koprivnicom, Koprivničkim vodama i općinama koje su u vlasničkoj strukturi Komunalca. Sektor je sudjelovao u pripremi i prijavi, provedbi i izvješćivanju sljedećih projekata:

  • Informativno obrazovnih
  • Reciklažno dvoršte
  • Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

U suradnji s Koprivničkim vodama d.o.o. sektor Strateškog planiranja, razvoja i EU projekata radio je na izvješćivanju o provedbi projekta „Izgradnja vodoopskrbne mreže spoja naselja Reka i Starigrad i produženje mreže u dijelu naselja Reka“ (prijava 2016. godine.)  te surađivao sa kontrolnim tijekom 2018. godine. Potpora je dodijeljena u listopadu 2018. godine.  Vrijednost projekta je 656.125,49 kn (bez PDV-a), od toga je povrat sredstava 625.172,42 kn. 

U suradnji s Koprivničkim vodama d.o.o., prijavljen je projekt „Proširenje vodovoda i kanalizacije u dijelu ulice Sveti Vid, Bukovačka i Mirni dol u naselju Draganovec“ na Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“. Vrijednost projekta iznosi 1.927.625,00 kn (s PDV-om), a intenzitet potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Ugovor o financiranju potpisan je u srpnju 2019. godine.

Radna jedinica EU projekti prati i druge, nacionalne izvore sufinanciranja gdje je Komunalac prihvatljiv prijavitelj, ali i natječaje i javne pozive gdje su prihvatljiv prijavitelj neprofitne organizacije odnosno udruge građana, jer u suradnji sa njima osmišljavaju se i kreiraju projekti kojima se osiguravaju dodatni uvjeti za provedbu projekata i programa udruga s područja Grada Koprivnice (Društvo naša djeca, Plivački klub, …)