Dogradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad – I. faza – Obavijest o nadmetanju

Komunalac d.o.o. je za predmet nabave: DOGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA GRAĐEVINSKI OTPAD – I. FAZA započeo otvoreni postupak javne nabave.

Obavijest o nadmetanju i dokumentacija o nabavi objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je do 21.06.2017. godine do 12:00 sati.

OBAVIJEST O NADMETANJU