Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 2

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 2

GKP Komunalac obavještava građane da će u ponedjeljak, 18. siječnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u prigradskom naselju Herešin i u koprivničkim ulicama: Gibanična, Ledinska, Peteranska cesta, Mihovila Pavleka Miškine, Herešinska i Čarda.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta i tvari koje se odlažu u glomazni otpad