Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 7

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 7

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u srijedu, 14. travnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u rajonu 7 u koji spadaju koprivnička prigradska naselja STARIGRAD (osim Starogradske ulice) i DRAGANOVEC.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta koji spadaju u glomazni otpad pronađite OVDJE.