Donesene Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Komunalca Koprivnica

Donesene Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Komunalca Koprivnica

Dana 25. svibnja 2023. Komunalac d.o.o. i Republički sindikat radnika su potpisali izmjene i dopune Kolektivnog ugovora Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora regulirana su bolja materijalna prava radnika te su odredbe Kolektivnog ugovora usklađene sa Zakonom o radu i drugim primjenjivim propisima. Materijalna prava koja su obuhvaćena izmjenama i dopunama se odnose na povećanu novčanu naknadu za podmirivanje troškova prehrane radnika, a koja ovisi o grupi koeficijenata složenosti poslova u koju je radnik raspoređen, pri čemu prosječno povećanje novčane naknade za radnike u punom radnom vremenu iznosi 25,27 EUR mjesečno. Nadalje, povećan je i iznos novčanog dodatka uz mjesečnu plaću za iznos od 10,18 EUR za svakog radnika u punom radnom vremenu. Osim toga, ovim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora je dogovorena isplata novčanog dodatka za godišnji odmor (regresa) u cijelosti u mjesecu lipnju, a prigodna nagrada (božićnica) je ugovorena u najmanjem iznosu od 135,00 EUR u prosincu.

Usklade Kolektivnog ugovora sa Zakonom o radu i drugim primjenjivim propisima se odnose na odredbe o ugovorima o radu na određeno vrijeme, dodatnom radu, prekovremenom radu, očinskom dopustu, pravu na odsutnost s posla, te pravu na odsutnost s posla radi prenatalnog pregleda, a organizacijske usklade su odrađene ugovaranjem novog dodatka I. Kolektivnog ugovora koji regulira radna mjesta s poslovima s otežanim uvjetima rada.

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora stupaju na snagu s 1.5.2023. te će biti primijenjene na plaći za svibanj 2023. godine.