Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu

Kompostana Herešin - Logo

Naziv projekta: „Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu”
Korisnik projekta: Komunalac d.o.o. Koprivnica
Ukupna vrijednost projekta: 14.318.950,46 kn
Ukupno prihvatljivi troškovi: 8.928.471,60 kn
Ukupni iznos sufinanciranja: 4.464.235,80 kn
Trajanje projekta: 4. studeni 2019. godine – 4. siječanj 2022. godine
Operativni program „Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6i: Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve
Specifični cilj 6i1: Smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagalište

Komunalac u sklopu ovog Poziva želi dograditi, unaprijediti i opremiti postrojenje za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u prigradskom naselju Herešin. 

Cilj projekta je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenog sakupljanja proizvedenog biootpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima. 

Projektom je uključeno provođenje obrazovnih i promotivnih aktivnosti u svrhu doprinosa povećanju stope odvojeno sakupljenog biootpada te informiranja javnosti o novom postrojenju.

Projekt doprinosi ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022.

Projektno područje projekta obuhvaća: Uslužno područje Gradskog komunalnog poduzeća (GKP) Komunalac d.o.o. koje čine grad Koprivnica i 8 prigradskih naselja (Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec) te općine Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac

Lokacija projekta: prigradsko naselje Herešin, Marovska ulica (k.č. 95 k.o. Herešin) – lokacija postojećeg kompostišta

Aktivnosti projekta:

  • Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije 
  • Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu 
  • Aktivnosti stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu tijekom izgradnje
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost projekta

Prijava je podnesena u svibnju 2020. godine putem sustava efondovi.

Odluka o financiranju donesena je 31. 7. 2020. godine.

Ugovor  o  financiranju  Projekta  potpisan  je  14. rujna 2020. godine  kojim je Komunalcu  bespovratno dodijeljena potpora u iznosu od 4.464.235,80 kuna.