Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za uslužno područje Komunalca d.o.o. Koprivnica

KK.06.3.1.18.0053

Naziv projekta: “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za uslužno područje Komunalca d.o.o. Koprivnica”
Korisnik projekta: Komunalac d.o.o. Koprivnica
Ukupna vrijednost projekta: 2.625.610,00 kn
Ukupno prihvatljivi troškovi: 2.100.488,00 kn
Ukupni iznos sufinanciranja: 1.480.000,00 kn
Trajanje projekta: 19. studeni 2020. godine – 19. rujan 2021. godine
Operativni program „Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020.
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6i: Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve
Specifični cilj 6i1: Smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagalište

Poziv je u skladu s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. – Mjera 1.2.1 Nabava opreme, vozila i plovila za odvojeno prikupljanje papira, metala, plastike, stakla i tekstila.

Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog reciklabilnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.625.610 kuna, od čega je Komunalac bespovratno dobio 1.480.000 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’. U sklopu projekta, kroz postupak javne nabave, nabavljena su dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada od poduzeća Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. Vozila će se koristiti za odvoz papira, plastike i biorazgradivog otpada s kućnog praga na području grada Koprivnice i svih osam općina uključenih u uslužno područje Komunalca.

Osim nabave komunalnih vozila, projekt uključuje i obrazovne aktivnosti kako bi se povećala svijest građana o prikupljanju i obradi otpada, a samim time i o zaštiti okoliša.

Projekt uključuje nabavu dva komunalna vozila za sakupljanje reciklabilnog otpada, prvenstveno otpada od plastike, papira i kartona, biorazgradivog otpada, stakla i metala. Kupnjom navedenih komunalnih vozila stvorit će se uvjeti za ubrzanje procesa prikupljanja odvojeno sakupljenog otpada s kućnog praga i zelenih otoka s uslužnog područja Komunalca d.o.o., a sve sukladno procjenama povećanja navedenog korisnog otpada, kao i prosjeku stvarnih količina sakupljenih jednim vozilom u godini dana

Projektno područje projekta obuhvaća: Uslužno područje Gradskog komunalnog poduzeća (GKP) Komunalac d.o.o. koje čine grad Koprivnica i 8 prigradskih naselja (Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec) te općine Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac

Aktivnosti projekta:

  • Nabava 2 komunalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada
  • Usluga vezana uz osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU – pristupačnost za osobe s invaliditetom
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost projekta

Prijava je podnesena u travnju 2020. godine putem sustava efondovi.

Ugovor  o  financiranju  Projekta  potpisan  je  18. prosinca 2020. godine  kojim je Komunalcu bespovratno dodijeljena potpora u iznosu od 1.480.000,00 kuna.