Novi raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta u popodnevnim satima

Obavještavamo Vas da je GKP Komunalac d.o.o. omogućio svojim korsnicima korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta u popodnevnim satima.
Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) opada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida.

IMG_4178

Navedeno mobilno reciklažno dvorište opremljeno je računalnom opremom za vaganje prikupljenog materijala i memoriranje podataka kao što su vrijeme vaganja, težina i vrsta skupljanog materijala, a putem fotonaponskih panela opskrbljuje se električnom energijom.

Ovo mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

Korisnici iz prigradskih naselja mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu te je potrebno sa sobom donesti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite na telefon 251-844 ili mail info@komunalac-kc.hr.

RASPORED KORIŠTENJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA