Gradsko groblje „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici steklo status preventivno zaštićenog kulturnog dobra

Gradsko groblje „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici, do 2007. godine, nalazilo se unutar prostornih granica preventivno zaštićenog kulturnog dobra „Kapela Sv. Duha i gradsko groblje“.
Stoga je GKP Komunalac pokrenuo postupak ponovnog uspostavljanja preventivne zaštite.

Groblje „Pri Sv. Duhu“ u Koprivnici stavljeno je pod preventivnu zaštitu, zajedno sa pripadajućim građevinama i hortikulturnim uređenjem i time steko status preventivno zaštićenog kulturnog dobra (nepokretno kulturno dobro – kulturno – povijesna cjelina). Preventivna zaštita odnosi se na prostor starog dijela groblja, tj. dio groblja koji obuhvaća prostor od 1. do 12. polja. Rješenje o preventivnoj zaštiti doneseno je u skladu članka 12. Zakona o zaštiti i očuvanja kulturnih dobara, a traje najduže 3 godine od dana donošenja rješenja.

Gradsko groble Koprivnica Gradsko groblje Koprivnica Gradsko groblje Koprivnica

GKP Komunalac je Ministarstvu kulture, Konzervatorskom odjelu u Bjelovaru, podnio zahtjev i elaborat razvoja gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“ za utvrđivanje statusa kulturnog dobra i na temelju toga obnovio preventivnu zaštitu koje je prestala vrijedit 2007. godine. Zaštita je dobivena na temelju povijesnog pregleda i razvoja groblja, hortikulturnog uređenja i pregleda značajnih kulturnih objekata/spomenika koji imaju povijesno i memorijalno značenje na gradskom groblju. Odmah po utvrđivanju statusa, gradsko groblje upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara.

Ministarstvo kulture RH – pretraživanje kulturnih dobara