Obavijest o promjeni cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada

Poštovani korisnici,

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 155/16.) i promjenom stope PDV-a s 25% na 13%, smanjene su cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Nove cijene se primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine.CJENIK SAKUPLJANJA OTPADA