Građevinski radovi na novom dijelu groblja

GKP Komunalac d.o.o. je za predmet nabave: GRAĐEVINSKI RADOVI NA NOVOM DIJELU GROBLJA započeo otvoreni postupak javne nabave.
Obavijest o nadmetanju i dokumentacija o nabavi objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Rok za dostavu ponuda je do 26.04.2017. godine do 12:00 sati.

Obavijest o nadmetanju