Nabava plavih posuda za otpadni papir i karton i RFID trasponder za posude

Komunalac d.o.o. je za predmet nabave PLAVE POSUDE ZA OTPADNI PAPIR I KARTON I RFID TRANSPONDER ZA POSUDE započeo otvoreni postupak javne nabave. Obavijest o nadmetanju i dokumentacija o nabavi objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Rok za dostavu ponuda je do 04.08.2017. godine do 10:00 sati.

Obavijest o nadmetanju

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

TROŠKOVNIK

IZMIJENJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI