Novi zakon o gospodarenju otpadom s konceptom kružnog gospodarstva

Radi ostvarivanja ciljeva gospodarenja otpadom, Vlada Republike Hrvatske donijela je Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.- 2022. i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, kako bi se obavilo usklađenje načina pružanja usluga s ciljevima iz direktiva. Direktivom o otpadu, zemlje članice EU obvezale su se da će do 2020. godine iz komunalnog otpada izdvojiti 50% reciklabilnog otpada.

 

Obveze u gospodarenju otpadom koje se primjenjuju od 1. studenog 2018. godine odnose se na davatelje javne usluge, jedinice lokalne samouprave i sve korisnike.  Svi korisnici su obvezni miješani komunalni otpad predati minimalno jednom mjesečno

 

Promjene su vezane uz način obračuna usluge koji će se vršiti prema volumenu predanog spremnika. Dolazi i do promjene u načinu prikupljanja otpada. Odvoz miješanog komunalnog otpada obavlja se svakih 14 dana, kako bi se potaknulo odvajanje reciklabilnog otpada (papir, plastika) iz miješanog komunalnog otpada zbog obaveza prema EU. Odvoz plastičnog otpada obavlja se dva puta mjesečno te odvoz papira jednom mjesečno, smanjenjem odvoza miješanog komunalnog otpada povećan je broj odvoza biorazgradivog otpada, a kompostiranjem se ostvaruje trajni popust od 10% na cijenu minimalne javne usluge.

 

U narednom periodu osigurat će se spremnici za miješani komunalni otpad s ugrađenim čipovima za evidenciju pražnjenja. Korisnici imaju mogućnost ugradnje čipa na postojeću standardnu posudu za miješani komunalni otpad (mora biti po normi EN 840) te tako ostvaruju pravo na 10% popusta na cijenu minimalne javne usluge tijekom prvih 12 mjeseci korištenja.

 

Korisnici mogu miješani komunalni otpad do podjele posuda s čipovima svim korisnicima predavati u plastičnim vrećama te će im se obračunavati cijena minimalne javne usluge za samo jedan odvoz (predaju) otpada mjesečno. Nakon podjele čipiranih posuda sva će se  dodatna količina miješanog komunalnog otpada moći predavati uz posudu jedino putem namjenskih vreća davatelja usluge – kodirane vreće s logom Komunalca, koje se mogu kupiti u Komunalcu. U cijeni namjenske vreće uključena je usluga sakupljanja i zbrinjavnja otpada.

 

Na području grada Koprivnice podjela posuda kućanstvima za miješani komunalni otpad odvija se po rajonima. Od 14 rajona, završena je podjela u rajonu 1, 2, 3 i 4., 5., 6., a u tijeku je podjela posuda u rajonu 7.  Krenula je i podjela posuda za miješani komunalni otpad u okolnim općinama. Tako je u Općini Drnje ukupno podijeljeno 517 posuda, 24. i 25.siječnja podjeljene su i posude za miješani komunalni otpad u općini Koprivnički Bregi dok će se u drugim općinama nastaviti podjela u veljači.

Korisnicima su stigli prvi računi za odvoz otpada prema novom načinu obračuna. Za 10 mjesec otpad je obračunat prema starom obračunu tj. prema članu kućanstva , a za 11. i 12. mjesec korisnicima su dostavljene akontacijske uplatnice za minimalnu cijenu usluge (fiksni dio). U obračunu za 11. i 12. mjesec  osim minimalne cijene usluge uključen je i jedan odvoz otpada (varijabilni dio) iako je svako kućanstvo kroz taj period imalo četiri odvoza mjesečno. Zbog toga je na obračunu korisnicima došla razlika koja se odnosi na varijabilni dio cijene (jedan odvoz mjesečno).

Novim zakonskim odredbama određeni su novi kriteriji i načini za izračun cijena. Tako sada, sukladno Uredbi o komunalnom otpadu, svaki račun sadrži fiksni dio – minimalnu cijenu usluge za održavanje sustava prikupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada. Drugi dio računa je varijabilni i različit je za svakog korisnika, a ovisi o zapremnini i broju pražnjenja posuda. Korisnicima se naplaćuje samo broj odvoza miješanog komunalnog otpada.  Usprkos novim zakonskim odredbama, Komunalac je donio cjenik koji maksimalno vodi računa o što manjem financijskom opterećenju građana. Da je tome tako, može se vidjeti kada usporedimo cjenike u drugim gradovima.

USPOREDBA CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA GRAĐANE S OSTALIM GRADOVIMA SUKLADNO VAŽEĆIM PROPISIMA

UKUPNA CIJENA ZA JEDAN ODVOZ MKO

(sa PDV-om)

BROJ ODVOZA OTPADA MJESEČNO

Posuda 80 l

Posuda 120 l

Posuda 240 l

MKO

BIORAZGRADIVI

PLASTIKA

PAPIR

UKUPAN BROJ MJESEČNIH ODVOZA

Komunalac Koprivnica

38,78

58,17

116,34

2

3

2

1

8

PRE-KOM Prelog

46,33

69,50

138,99

2

2

1

1

6

Čistoća Varaždin

/

101,18

109,13

2

4

2

2

10

GKP ČAKOM d.o.o.

/

63,28

/

2

2

1

1

6

DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR D.O.O.

50,85

76,28

152,55

2

/

1

1

4

KD  ČISTOĆA d.o.o. RIJEKA

42,01

58,38

107,50

4

4

0

0

8

STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. OGULIN

/

81,36

162,72

4

0

0

0

4

Lukom d.o.o. Ludbreg

39,12

58,68

106,88

2

4

1

1

8

Korisnici za reciklabilni otpad mogu i dalje koristiti spremnike na zelenim otocima, te reciklažno i mobilno reciklažno dvorište davatelja usluge koja preuzimaju ostali otpad koji se odvaja u kućanstvu, a ne predaje se putem vreća ili spremnika (staklo, metal, elektroniku, krupnu plastiku i dr.).

Korisnici mogu predati besplatno na kompostištu u Herešinu do 2 auto-prikolice biorazgradivog otpada mjesečno (cca 2m3), a građevni otpad na reciklažnom dvorištu u Herešinu, jednu auto-prikolicu mjesečno.

 

Od 01. siječnja 2019. godine u žute vreće ili žute kontejnere na zelenim otocima može se odložiti i tetrapak. Ambalažu je potrebno isprati i očistiti od sadržaja. Abecedni prikaz odvojenog prikupljanja komunalnog otpada, kamo i kako odložiti (zbrinuti) pojedinu vrstu otpada korisnici mogu pogledati na sljedećem linku:
Abecedni prikaz odvojenog prikupljanja otpada

 

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama tako da ovu vrstu otpada možete besplatno odložiti u reciklažnim dvorištima ili  jednom godišnje besplatno na osobni zahtjev na broj telefona +385 (0)48 251 844. Za veći broj odvoza godišnje, usluga se naplaćuje.

Mole se korisnici da na dan odvoza otpada iznesu posude za miješani komunalni otpad ispred kućnog praga do 7:00 sati te da odvajaju otpad kako bi kvaliteta života i okoliša grada ostala na najvišoj razini te za zdraviju budućnost sredine u kojoj živimo i očuvanje planeta Zemlje.

 

Kontinuiranom edukacijom do još veće količine prikupljenog korisnog otpada

„Otpad pametno odvoji–dobre navike usvoji” će tijekom 20 mjeseci informirati i educirati stanovništvo Grada Koprivnice i devet okolnih jedinica lokalne samouprave: Drnje, Đelekovec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Rasinja i Sokolovac o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada na odlagalištima. Ovim projektom kontinuirano će se provoditi izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem edukacije i informiranja stanovništva s područja obuhvata projekta radi podizanja svijesti o važnosti odgovornog postupanja s otpadom kako bi se potaknuo održivi razvoj gospodarenja otpadom unutar njihovih lokalnih sredina.

Uz javne tribine za građane bit će proveden i cijeli niz drugih aktivnosti kojima je cilj informirati i educirati cjelokupno stanovništvo o tome kako pravilno odvajati otpad. Uz specijalizirane radijske i TV emisije, spotove te podjelu edukativnih letaka i brošura bit će priređene i posebne tematske poučne predstave za mališane i djecu, prilagođene njihovoj dobi.