Analiza ankete zadovoljstva korisnika i odgovori na najčešća pitanja

Analiza ankete zadovoljstva korisnika i odgovori na najčešća pitanja

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu, pogrebnim uslugama i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i HACCP principima i Codex Alimentarius-u. U sklopu ISO sustava 9001:2015, svake godine provodi se anketa zadovoljstva radom Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. (u daljnjem tekstu: Komunalac) temeljem koje se kontinuirano utječe na poboljšanju kvalitete pružanja usluga, donose poslovne odluke i prepoznaju prilike za razvoj i unaprjeđenje poslovanja.

Važni segment za poboljšanje rada, povećanje kvalitete pružanja usluga i općenito poslovanja Komunalca je čuti mišljenje, prijedloge ili kritike korisnika kako bi na temelju njih mijenjali kritične točke rada, smanjivali rizik te u konačnici povećali zadovoljstvo korisnika naših usluga.

Tijekom provođenja ankete (18. 12. 2020. – 21. 2. 2021. g.) ispitanici iz kategorije kućanstva aktivno su sudjelovali u iskazivanju svojih mišljenja. Od ukupnog broja ispitanika (215), svoje prijedloge, komentare i mišljenja iskazalo je 105 ispitanika, odnosno 48,17%, što je za 28,62% više u odnosu na 2019. godinu.

Prosječna ocjena ispitanika iz kategorije kućanstva za rad Komunalca u 2020. godini iznosi 3,4 što u odnosu na 2019. predstavlja povećanje za  4,7%.

Prosječna ocjena ispitanika iz kategorije poslovni subjekti za rad Komunalca u 2020. godini iznosi 4,05 što u odnosu na 2019. predstavlja povećanje za 9,76%.

 

U nastavku donosimo odgovore na učestala pitanja:

 

 • Nedostatak plastičnih kontejnera u privatnim kućanstvima za plastiku i papir. Vreće za isti otpad nisu nikakvo rješenje. Na ruralnim područjima zbog takvog sustava otpad završava na poljima i jarcima uz cestu.

Žuti spremnici za odvojeno prikupljanje plastike su nabavljeni, te će u narednim mjesecima Komunalac iste podijeliti građanima. Što se tiče područja vanjskih Općina neke su sudjelovale u nabavi spremnika za papir i plastiku te se isto očekuje podjela tijekom godine. Komunalac d.o.o. u suradnji s Gradom Koprivnicom nastavio je zamjenu dotrajalih spremnika na gradskim zelenim otocima. Novi spremnici za plastiku i papir, njih devet na osam lokacija, postavljeni su u rujnu i listopadu prošle godine, a u veljači 2021. godine postavljeno je još 18 spremnika na 17 lokacija.

POPIS LOKACIJA NOVIH SPREMNIKA ZA PAPIR

 1. Starigrad – kod Doma kulture
 2. Bakovčica – kod groblja
 3. Čarda – kod pruge
 4. J. Strossmayera – kod kioska
 5. Kunovec Breg – kod društvenog doma
 6. Cinderišće – na kraju ulice
 7. Peteranska cesta – parkiralište kod kampusa

POPIS LOKACIJA NOVIH SPREMNIKA ZA PLASTIKU

 1. Starigrad – kod Doma kulture
 2. Ulica Ante Starčevića – parkiralište kod osnovne i srednje škole
 3. Domžalska – kod West centra
 4. Duga ulica – križanje s Gažijevom
 5. J. Strossmayera – kod kioska
 6. Ulica kneza Domagoja – kod gimnazije
 7. Ulica Ljudevita Posavskog – kod Oaze
 8. Miklinovec – kod OŠ Braća Radić
 9. Križevačka ulica – kod trafostanice
 10. Hercegovačka ulica – kod COOR Podravsko sunce
 11. Ulica Ivana Mažuranića – kod HAK-a
 12. Peteranska cesta – parkiralište kod kampusa
 13. Podravska ulica – iza autobusnog kolodvora
 14. Ulica Stjepana Kukeca – kod dječjeg igrališta
 15. Svilarska ulica – kod trafostanice
 16. Školska ulica (križanje s Esterovom) – kod dvorane Branimir
 17. Ulica Tina Ujevića
 18. Ulica Tome Prosenjaka – na početku ulice
 19. Trg Zlate Bartl
 20. Vinica – kod društvenog doma

 

Mobilno reciklažno dvorište postavljeno je 4 puta godišnje u svim prigradskim naseljima osim Herešina, a od ove godine i na Vinici te 3 puta godišnje u općinama i naseljima u sklopu općina kako bi se korisnicima omogućila predaja ambalažnog otpada i manjih komada glomaznog otpada bliže mjestu stanovanja.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) opada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida.

Opremljeno je računalnom opremom za vaganje prikupljenog materijala i memoriranje podataka kao što su vrijeme vaganja, težina i vrsta skupljanog materijala, a putem fotonaponskih panela opskrbljuje se električnom energijom.

Mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

Korisnici mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu te je potrebno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište. Radno vrijeme je u popodnevnim satima kako bi ga mogli koristiti građani nakon povratka s posla.

 

 • Mene zanima zašto ja moram platiti račun za odvoz komunalnog otpada ako ga u tom mjesecu nisam stavila ni jednom?

 

Zakonom je propisano obvezno korištenje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, a sukladno Odluci o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Koprivnice svi korisnici moraju predati miješani komunalni otpad jednom mjesečno.

Člankom 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom(NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) propisan je javni interes skupljanju otpada te nužni razlozi za to.

Člankom 30. stavkom 6. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)  propisana je obveza korištenja javne usluge na temelju ovog zakona i općih akata jedinice lokalne samouprave te člankom 7. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom. (NN 50/2017).

U članku 30. ST.7. t. 3. propisano je da jedinica lokalne samouprave donosi odluku o najmanjoj učestalosti odvoza na određenom području, a Odlukom Grada Koprivnice za stalne korisnike propisana je obveza predaje miješanog komunalnog otpada jednom mjesečno (otpad se prikuplja svakih 14 dana).

Na svakoj uplatnici za odvoz komunalnog otpada iznos je formiran na sljedeći način:

veličina kante koju koristite + jedan odvoz otpada mjesečno

Konkretno, to znači da za svaki mjesec plaćate jednaku akontaciju i ona se ne mijenja na uplatnicama koje dobivate na kućnu adresu za tri mjeseca unaprijed.

Osim tri akontacije, pojedini korisnici dobivaju i još jednu uplatnicu na kojoj je naveden dug po obračunu.

Na toj uplatnici sadržana je cijena svih dodatnih odvoza miješanog komunalnog otpada, odnosno onih odvoza koje ste imali povrh jednog koji je sadržan u cijeni akontacije. Ova uplatnica odnosi se na prethodno obračunsko razdoblje (prethodna tri mjeseca) i samo u slučaju ako ste miješani komunalni otpad predali dva ili tri puta u jednom mjesecu, odnosno više od jednom u mjesecu.

Iako se odvoz miješanog komunalnog otpada obavlja svakih dva tjedna, niste dužni svakog puta iznositi kantu ispred kuće, već samo jednom mjesečno ili kad napunite kantu.

Svaki odvoz miješanog komunalnog otpada iz Vašeg kućanstva je evidentiran jer svaka kanta ima čip koji se očita kod pražnjenja i na temelju očitanja izrađuje se obračun na kojem su prikazani točni datumi pražnjenja, a sukladno tome i uplatnice na kojima je naveden dug, odnosno iznos koji nije sadržan u akontaciji, a sadrži iznos dodatnih pražnjenja tijekom protekla tri mjeseca.

PRIMJER:

MJESEČNA AKONTACIJA ZA KANTU OD 120 LITARA (S ODVOZOM BIOOTPADA)

FIKSNI DIO (veličina kante 120 l)– 51,53 kn

VARIJABILNI DIO (1 odvoz) – 6,64 kn

UKUPNO – 58,17 kn

 

DUG PO OBRAČUNU ZA KANTU OD 120 LITARA (S ODVOZOM BIOOTPADA)

POJEDINAČNI DODATNI ODVOZ (u protekla 3 mjeseca) – 6,64 kn

UKUPNO – 6,64 kn x broj dodatnih odvoza

Ako u kanti za miješani komunalni otpad nema dovoljno mjesta, višak otpada možete odložiti pokraj kante, i to isključivo u crnoj vreći za miješani komunalni otpad koju možete kupiti na blagajnama Komunalca. Ako otpad nije u navedenoj vreći, Komunalac ga neće odvesti. Cijena te vreće (120 litara) iznosi 13,56 kn, a u nju su uračunati i troškovi odvoza.

Naglašavamo da otpad kojeg stavljate u kante nije potrebno prethodno stavljati u navedene crne vreće.

 

 • Kod uvođenja korištenja kanti za komunalni otpad, obećane su i kante za papir, koje još nisu isporučene.

Plavi spremnici za papir su podijeljeni korisnicima na području grada Koprivnice, ukoliko netko od korisnika nije dobio spremnik može uputiti zahtjev u Komunalac te će mu biti dodijeljen plavi spremnik za papir.

 

 • Više puta godišnje odvoz glomaznog otpada, posebice kod korisnika u stambenim zgradama. Nemaju svi mogućnost prijevoza da odvezu glomazni otpad pa čak niti ostali otpad za koji se očekuje da se odveze na reciklažno dvorište.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) Komunalac d.o.o. dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

Krupni (glomazni) otpad odvozi se prema rasporedu odvoza otpada na obračunskom mjestu korisnika. Raspored odvoza dostavljen je korisnicima na kućnu adresu te dostupan na službenim stranicama.

Svaki dodatni odvoz mimo rasporeda se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048 251 844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnim dvorištima.

 

 • Odvoz smeća u stambenim zgradama – posebice u ljetnim mjesecima – minimalno jednom tjedno, a ne jednom u dva tjedna.

Zakonom i Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada propisana je najmanja učestalost odvoza miješanog komunalnog otpada svakih 14 dana. Na zahtjev korisnika usluge preuzima se dodatno miješani komunalni otpad od ugovorenog broja odvoza uz plaćanje troškova sakupljanja i obrade. Ukoliko se pokaže da određeni volumen spremnika nije dovoljan za odvoz svakih 14 dana može se podnijeti zahtjev za većim spremnicima koji bi bili dovoljni za odvoz miješanog komunalnog otpada svakih 14 dana.

 

 • Da nabave kante za plastiku i da po vreće ne moram u Komunalac

Građani grada Koprivnice kroz nekoliko mjeseci dobit će nove žute spremnike za odvojeno prikupljanje plastičnog otpada. Spremnici su nabavljeni preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada od 2018. godine. Žute kante podijelit će GKP Komunalac svakom kućanstvu u Koprivnici i građani će ih besplatno koristiti, a u slučaju viška plastičnog otpada, i dalje će moći koristiti žute vreće koje mogu dobiti na blagajnama Komunalca.

 

 • Ljudi sortiraju otpad i onda dođe kamion koji sve kontejnere baci u jedan spremnik.

Riječ je o dvokomornom vozilu za odvoz otpada koje se sastoji od dva potpuno odvojena spremnika. Obje komore imaju neovisan sustav upravljanja te su opremljene podizačima posuda za otpad. Takva konfiguracija s dva spremnika za otpad omogućava istovremeno sakupljanje dvije različite vrste otpada. Kombinacije sakupljanja mogu biti različite npr. komunalni i korisni ili biorazgradivi i korisni otpad. Zapremnina oba spremnika je 20 m3 , podjelom u omjeru 2/3 i 1/3 između komora. U manju komoru mogu se podizati posude od 80 – 360 litara dok u slučaju veće raspon posuda je između 80 i 1.100 litara. Obje komore imaju mogućnost sabijanja otpada u 10 različitih stupnjeva.“
Na vozilu je ugrađen dodatni hidraulični spremnik koji se puni energijom kočenja vozila te omogućava podizanje i pražnjenje posuda bez povećanja broja okretaja motora. Kroz taj mehanizam postiže se smanjenje potrošnje goriva do 14% i emisije štetnih plinova.

 

 • Dobro bih bilo da se dijele vreće za limenke, kao što se dijele za plastiku.

Ove godine će Komunalac provesti pilot projekt podjele vreća za prikupljanje metalnih limenki s kućnog praga. Do samog početka prikupljanja limenki s kućnog praga iste se mogu odložiti u spremnike u sklopu zelenih otoka ili na reciklažnom dvorištu.

 

 • Obnova voznog parka (nabavka suvremenih kamiona na npr. LNG ili električni pogon, kombi vozila, bagera i traktora), zbog ekološke prihvatljivosti i učinkovitosti.

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica prijavilo je Projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za uslužno područje Komunalca d.o.o. Koprivnica“ te je 18. prosinca 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.18.0053  između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Komunalca d.o.o. Koprivnica.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.625.610 kuna sa PDV -om, od čega će Komunalac temeljem prethodno spomenutog Ugovora ostvariti pravo na bespovratna sredstva u iznosu 1.480.000 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta. Projekt je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, iz Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’.

Slijedom toga, dana 23. veljače 2021. godine je u prostorima Komunalca potpisan Ugovor za nabavu dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, koja će se koristiti za odvoz papira, plastike i biorazgradivog otpada s kućnog praga na području grada Koprivnice i svih osam općina uključenih u uslužno područje Komunalca.

 

 • Kom.Net: Previše je stavki na popisu, ne mogu se snaći u svemu tome. ne znam što je plaćeno, što otvoreno, a što ovo drugo?

U Kom.Netu u izborniku Promet prikazana su sva zaduženja i uplate, naveden je datum zaduženja i uplata i na kraju upisano ukupno zaduženje, ukupne akontacije, ukupno uplata i na kraju informativni izračun dugovanja. U izborniku Korisnički račun korisnik sam može definrati koji period promatra, da li želi prikaz sa ili bez akontacija i slično.

 

 • Htjela bih preko Kom.Neta primati račune ili primati račune na e-mail, tako da više ne primam račune putem pošte.

Računi se šalju u Kom.Net svaka tri mjeseca i vidljivi su u Kom.Netu u pregledu računa. Račun u Kom.Netu nije elektronički račun već samo PDF prikaz obračuna i akontacija po kojima korisnici mogu plaćati.

 

 • Preko usluge (Kom.Net) jedan korisnik mora imati više računa, lozinki i username-a za više brojila, trebalo bi napraviti kada se ulogira da se može odabrati za koje brojilo se želi predati očitanje.

Svaki korisnik može na svoje korisničko ime prijaviti više brojila odnosno obračunskih mjernih mjesta ukoliko ima podatke za prijavu u korisničkim postavkama klikne se na dodavanje polovnog partnera i izvrši prijava uz upisivanje podataka s uplatnice.

 

 • Odvoz granja Bjelovarska cesta? Zašto ne važi kao za druge ulice?

Kampanja odvoza granja na području grada Koprivnice odvija se prema popisu ulica koji je definiran od strane Grada Koprivnice.

 • Redovito kositi travnate površine: ulice, potok Koprivnicu, gradsko groblje.

Plan i dinamika košnje trave na javnim gradskim površinama definirana je Planom košnje koji je sastavni dio Programa održavanja javnih površina na području grada Koprivnice koji je donesen od Grada Koprivnice. Potok Koprivnica nije u nadležnosti Grada Koprivnice i održava ga Bistra Đurđevac.

Košnja gradskog i prigradskih groblja započinje početkom travnja i završava neposredno prije blagdana Svih Svetih. Ciklus jedne košnje gradskog groblja u prosjeku traje oko 3 tjedna.

Nakon završetka košnje na gradskom, započinje košnja na prigradskim grobljima u Reki, Jagnjedovcu, Herešinu i Bakovčicama te na Pravoslavnom groblju u Koprivnici. Košnja na prigradskim grobljima traje u prosjeku 1-1,5 tjedna.

Tijekom godine groblje se pokosi 7-9 puta, ovisno o vremenskim uvjetima (sušna ili kišna godina).