Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 22

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 22

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općine Sokolovac da će u četvrtak, 22. srpnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u naseljima

Sokolovac: Bilogorska ulica, Dabrava, Kalnička ulica, Koprivnička, Križevačka ulica, Lještak, Trg dr. T. Bardeka; Lepavina-Grabiki, Donjara, Kmeti (Manastir Lepavina), Rijeka Koprivnička, Žarići, Prnjavor, Grdak, Veliki Botinovac, Mali Botinovac, Vrhovac Sokolovački, Jankovac, Mali Grabičani, Domaji, Mali Poganac, Velika Mučna.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta koji se odlažu u glomazni otpad pogledajte OVDJE.