Obavijest o odvozu glomaznog otpada – Koprivnica (dio)

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – Koprivnica (dio)

GKP Komunalac obavještava građane da će u SRIJEDU, 26. SIJEČNJA, obavljati odvoz glomaznog otpada u koprivničkim ulicama koje pripadaju RAJON 2:

Crnogorska, Čomborov put, Dubovečki Breg, Dubovečki Dol, I Vinički odvojak, I Vinogradski odvojak, II Vinički odvojak, II Vinogradski odvojak, III Vinogradski odvojak, IV Vinogradski odvojak, J. Sirutke, Kozarnjak (od T. Ujevića), Križevačka cesta, Ludbreška, Ludbreški odvojak, Podolice, T. Ujevića, Ulica Hrastova, V Vinogradski odvojak, Vinica, Vinički Dol (od T. Ujevića), Vinički Put, Vinogradska, Vrbica, Zagorska

Sljedeći termin odvoza glomaznog otpada u rajonu 2 je 23. kolovoza kada će se besplatno odvoziti otpad kućanstvima koja u siječnju nisu predala glomazni otpad.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika koji je kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta koji spadaju u glomazni otpad možete pogledati OVDJE.