POVIJEST

Komunalac d.o.o. Koprivnica, trgovačko je društvo, koje se statusno i gospodarski razvija slijedom od Komunalne ustanove 1958. godine do današnjeg trgovačkog društva.

 

Povijest od osnivanja do formiranja Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o.

Komunalna ustanova obavljala je pretežito građevinsko-zanatske djelatnosti. Sustavni razvoj komunalnih djelatnosti započeo je 1970-ih godina prošlog stoljeća plinofikacijom grada, preuzimanjem poslova uređenja i čišćenja grada, održavanjem zelenih površina, formiranjem pogona “Stolarija” te pripajanjem Tržne uprave Komunalca.

Prvi plinovod izgrađen je na dionici Jagnjedovec-Koprivnica 1968. godine i od tada je Komunalac distributer na području koprivničke Podravine. Pomak u razvitku čini i rast vrsta djelatnosti: proširuju se zanatske djelatnosti (bravarske, limarske i vodoinstalaterske), održavaju se ceste na području regije, bilježi se razvoj tipičnih građevinskih djelatnosti – izgradnja i rekonstrukcija gospodarskih i stambenih objekata, niskogradnja, izgradnja kanalizacije i razvoj opskrbe plinom.

Godine 1978. preseljenjem u novu poslovnu zgradu s proizvodnim pogonima na lokaciji Mosna ulica 15, ekspandira se razvitak zanatskih djelatnosti i otvara se pogon plastične stolarije. Komunalne djelatnosti organiziraju se na odvojenoj lokaciji Varaždinska 18.

Tijekom 1980-ih godina prošlog stoljeća Komunalac funkcionira s najvećim brojem poslovnih djelatnosti, prolazi kroz model najvećih organizacijskih promjena te doškolovanjem i zapošljavanjem visokostručnih kadrova poboljšava kvalifikacijsku strukturu poduzeća.

Na zavidnu ekonomsku razinu podiže se poslovni rezultat, opseg poslovanja, organizacija i poslovodstvo te investicije. Značajno se investira u izgradnju komunalne infrastrukture i kupnju strojeva i opreme.

Dana 01. siječnja 1990. godine Komunalno poduzeće Komunalac dijeli se na dva poduzeća: Javno poduzeće “Komunalac” Koprivnica u 100%-tnom vlasništvu općine Koprivnica i Montažno-građevno poduzeće “MGP” Koprivnica. Javno poduzeće “Komunalac” Koprivnica organizira se u radnu jedinicu Distribucija, Komunalne usluge i Zajedničke službe.

Restrukturiranje Javnog poduzeća “Komunalac” Koprivnica ima svoju ekonomsku opravdanost, a to je viši standard usluga prema korisnicima i njihove povoljnije cijene. Realiziraju se investicije: izgrađena je proizvodno-skladišna zgrada za potrebe radne jedinice Distribucije, uređeno je novo parkiralište na tržnici, izgrađene su pješačke staze i uređen prostor gradskog groblja, obnovljen vozni park s novim komunalnim strojevima i uređajima koji transferiraju tehnološki rast i standard komunalnih djelatnosti.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, 1997. godine Javno poduzeće “Komunalac” Koprivnica se statusno organizira u trgovačko društvo Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica, s unutarnjom organizacijom od pet sektora.

 

Novija povijest Komunalca d.o.o.
Od 2002. godine značajnije se ulaže u gradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, plinoficiraju se prigradske općine, uvodi se vodoopskrba okolnih općinskih naselja, a odvoz kućnog otpada proširuje se na šire koprivničko područje. U poduzeću se uvodi informatizacija i modernizacija svih segmenata poslovanja. Organiziranjem sektora razvoja i investicija formira se projektni ured za vođenje i nadzor vlastitih i gradskih investicija, te širenje djelovanja i izgradnje na koprivničku Podravinu.

Godine 2002. Komunalac postaje većinskim vlasnikom  društva “Koming”, pouzdanog izvođača radova na komunalnoj infrastrukturi.

U okviru sektora Komunalnih usluga u 2003. godini šire se poslovi krajobraznog uređenja i projektiranja gradskih zelenih površina, pružaju se usluge gospodarskim subjektima te se započinje s revitalizacijom grobljanskog zelenila na Gradskom groblju u Koprivnici.

Započeta je izgradnja reciklažnog dvorišta na poslovnoj zoni Dravska koje je otvoreno početkom 2004. godine. Iste godine pokrenuta je investicija izgradnje drvenih štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici, koji su zamijenili štandove otvorenog tipa te zajedno s uređenim parkiralištem, uvelike doprinijeli ljepšem uređenju Gradske tržnice.

Daljnji razvoj Komunalca nastavljen je uvođenjem nadzorno upravljačkog sustava (NUS-a), koji je osigurao podizanje kvalitete proizvodnje i distribucije vode uz mogućnost trenutne intervencije i automatskog rada u svim segmentima tehnološkog procesa.

U skladu s izrađenom studijom utjecaja na okoliš odlagališta Piškornica, koja je prihvaćena još 2001. godine, 2005. godine pristupilo se uređenju i sanaciji odlagališta Piškornica, koja je završena 2011. godine.

U ovom periodu intenzivnog tehnološkog i kadrovskog razvoja Komunalca, veoma je važno spomenuti najveću investiciju, a to je izgradnja Biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Koprivnice. Otpadne vode s područja grada Koprivnice s prigradskim naseljima te općinama Koprivnički Ivanec i Koprivnički Bregi mrežom kanalizacijskih cjevovoda se prikupljaju i odvode do Biološkog pročistača otpadnih voda. Treći stupanj pročišćavanja osigurava kvalitetu izlazne vode koja u potpunosti zadovoljava propisane granične vrijednosti i kao takav je jedinstven u Hrvatskoj.

Komunalac je tijekom 2006. godine započeo implementaciju sustava za daljinsko očitanje brojila za plin i vodu. Ovaj će sustav u svojoj punoj primjeni omogućiti potpuno automatizirano očitanje cijelog distribucijskog sustava ili pojedinačnih brojila. Primjenom sustava postižu se velike prednosti i za potrošače, jer će se njegovom primjenom omogućiti naplata potrošačima prema stvarnoj potrošnji, a ujedno će biti centralni nadzorni sustav i sustav kontrole, što daje dodatnu sigurnost i zaštitu potrošačima.

Dana 17. travnja 2008. godine došlo je do izdvajanja energetske djelatnosti distribucije plina tj. do osnivanja poduzeća Koprivnica Plin d.o.o. u vlasništvu Komunalac d.o.o. Koprivnica.

Prostornim uređenjem i gospodarskim rastom grada Koprivnice i okolnih općina, širi se komunalna infrastruktura. U 2008. godini završeni su radovi i održan je tehnički pregled izgrađenog magistralnog vodovoda Koprivnica – Lepavina koji predstavlja dio vodoopskrbnog cjevovoda kojim se povezuju vodoopskrbna područja komunalnih poduzeća gradova Koprivnice i Križevaca. Javna vodoopskrba grada Koprivnice i šireg područja koprivničke Podravine temelji se na vodi crpljenoj na crpilištu Ivanščak.

U 2008. i 2009. godini Komunalac je uložio sredstva za rekonstrukciju Upravne zgrade, bunara i postrojenja na crpilištu. Obavljeni su radovi revitalizacije zdenaca, rekonstrukcija niskog napona, ulaže se u implementaciju najnovijih tehnologija u proizvodnju i distribuciju vode, kao i u rekonstrukciju energetskih postrojenja crpilišta.

Dana 23. siječnja 2009. godine Komunalac je dobio HACCP certifikat u djelatnosti distribucije vode za piće, kao priznanje za kvalitetu proizvoda i usluga po iznimno strogim međunarodnim normama. Dana 18. kolovoza 2010. godine započeli su radovi na izgradnji vodocrpilišta Lipovec koje je zamišljeno kao regionalno crpilište koje može osigurati potrebe vodoopskrbe koprivničkog vodoopskrbnog sustava kao i nekih susjednih vodom deficitarnih područja.

U cilju zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom na području grada Koprivnice, Komunalac kao ekološki osviještena tvrtka započeo je u lipnju 2010. godine izgradnju kompostišta i deponija za građevni otpad. Građani Koprivnice podržali su pilot projekt sakupljanja zelenog otpada na užem gradskom području koji je pokrenut u travnju 2011. godine.

U 2011. godini Komunalac dobiva certifikate sustava upravljanja kvalitetom ISO norme 9001:2008 i zaštitom okoliša ISO norme 14001:2004.

Tijekom 2012. godine dovršena je izgradnja te je otvorena nova poslovna zgrada smještena kod gradskog groblja koja obuhvaća prostorije Uprave groblja, prostorije za radnike i prodajni prostor. U prodajnom prostoru od 2012. do 2018. godine je poslovala cvjećarnica Lavanda kojom je upravljao Komunalac.

U svibnju 2012. godine na Gradskoj tržnici otvoren je prostor za igru i odmor koji uključuje dječje igralište. Tijekom 2013. godine u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica provedeno je certificiranje proizvođača poljoprivrednih proizvoda. Prvi postupak certificiranja proveden je za 27 OPG-ova, čija su prodajna mjesta na tržnici koji su ostvarili pravo koristiti oznaku „Proizvodi hrvatskog seljaka“.

Nakon uspješnog pilot projekta sakupljanja zelenog otpada Komunalac je u svibnju 2012. godine pokrenuo i novi pilot projekt prikupljanja ambalažnog otpada od plastike na užem području Koprivnice. I ovaj projekt se pokazao uspješnim pa je u 2013. godini prošireno područje na kojem se sakuplja odvojeni otpad. Za odvojeno sakupljanje plastičnog otpada iz kućanstava Komunalac je dobitnik nagrade EKO CROPAK za 2013. godinu u kategoriji Cjeloviti doprinos zaštiti okoliša.

Odvojenim skupljanjem biorazgradivog i plastičnog otpada te papira i kartona (u početku u suradnji s udrugom UZOR, danas samostalno) smanjena je količina odloženog otpada na odlagalište Piškornica.

 

Statusne promjene u Grupi Komunalac i Komunalac danas

Dana 17. prosinca 2013. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu Komunalac je osnovao novo društvo „Koprivničke vode“ d.o.o. za obavljanje vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, koja od tada do danas posluje kao samostalno društvo u sklopu grupe Komunalac.

Dana 11. lipnja 2014. godine Komunalcu su pripojena društva Trg d.o.o., društvo za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga, marketinga i oglašavanja, zatim Koprivnica sport d.o.o. – društvo za upravljanje i održavanje sportskih objekata i Koprivničke ceste d.o.o. – društvo za upravljanje, održavanje i građenje nerazvrstanih cesta.

U srpnju 2017. godine Komunalac je preuzeo upravljanje i održavanje javnih parkirališta na području grada Koprivnice na kojima su ukupno 342 parkirna mjesta. Iste godine u suradnji s tvrtkom Eco Mobile d.o.o. izrađena je mobilna aplikacija Zelenko koju korisnici usluga mogu preuzeti i koristiti uređajima, a sadrži podatke (kalendar) o rasporedu odvoza plastike, papira i biorazgradivog otpada te lokacijama zelenih otoka. Uključena GPS audio navigacija pomaže korisniku da pronađe najkraći put do željenog spremnika na Zelenom otoku.

Također je na području Koprivnice i okolnih općina uvedeno sakupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja. Za sakupljanje i prijevoz glomaznog otpada, otpadnih lampaša i ostalog ambalažnog otpada te za prijevoz ravnog prozorskog stakla i staklene ambalaže Komunalac je nabavio četiri nova RO-LO kontejnera zapremnine 15 m³ i 30 m³. Također, nabavljena su dva nova kontejnera za sakupljanje tekstila, odjeće i obuće volumena 1,5 m³.

Od ožujka 2017. godine Gradsko groblje „Pri Svetom Duhu“ u Koprivnici postalo je punopravni član ASCE – međunarodne udruge značajnih povijesnih groblja, čiji je glavni cilj promicanje europskih groblja kao važnog dijela kulturnog naslijeđa.

Tijekom 2017. godine obavljena je obnova Gradskog parka, proširenje groblja „Pri Sv. Duhu“ Koprivnica, dogradnja kompostišta, sanacija toplovoda, opremanje dječjih igrališta te ostale investicije manjih vrijednosti.

U lipnju 2018. godine došlo je do promjene u organizacijskoj strukturi Komunalca koja se sada sastoji od Ureda predsjednice i osam sektora čime se postigla efikasnija organizacija rada u odnosu na djelatnosti koje Komunalac danas obavlja.

Od 01. studenog 2018. godine stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.) i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ broj 50/17.) koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, Komunalac kao davatelj javne usluge odvoza miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada je uskladio način pružanja i obračuna javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

 

Povijest Gradskog parka

Začetak današnjeg gradskog parka datira iz 1856. godine kada je kotarski predstojnik Grigorije Roksandić (umirovljeni krajiški časnik) uz sjeverni gradski opkop dao posaditi dvije aleje javora. Drvoredi javora su kasnije poslužili gradskom vrtlaru Dragutinu Ruhlu za postupno oblikovanje parka na prostoru sjeverozapadnog dijela koprivničke utvrde. Ruhl je postao gradskim vrtlarom 1884. godine. Na toj je dužnosti bio punih četrdeset godina. Pod njegovim je vodstvom u razdoblju između 1891. i 1893. godine bio zasađen gradski park, a kasnije i ostali koprivnički parkovi. Njega je naslijedio Ivan Flatz koji je do 1960. godine upravljao koprivničkim parkovima.

Park je kroz godine bio devastiran, a da bi se mogao opremati ukrasnim biljem, gradsko vodstvo je uredilo vrtlariju u blizini današnjeg gradskog sajmišta. Kasnije je uređena i nova gradska vrtlarija, koja je ukrasnim biljem zadovoljavala potrebe gradskih parkovnih površina, ali i ostalih gradskih šetališta, ulica i trgova.

Sredinom 70-tih godina 20. stoljeća je bio uređen park kod zgrade koprivničkih srednjih škola na Trgu slobode. Taj je park bio oblikovan na modernijim pejzažnim principima u približno jednakoj zastupljenosti drveća i grmova.

U drugoj polovici 20. stoljeća je u višedesetljetnom procesu bio formiran park uz noviji dio bolnice, a istovremeno su uređene zelene površine na Trgu slobode, kod autobusnog i željezničkog kolodvora, na početku ulice Miklinovec, na Trgu Eugena Kumičića i drugdje.