Upravljanje kvalitetom

Cilj Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. je ostvariti zadovoljstvo svih zainteresiranih strana, posebno korisnika naših usluga te biti uspješna i konkurentna tvrtka u domeni poslovanja. Tvrtka smo koja sustavno njeguje i razvija dobru radnu klimu i odnose prema svojim zaposlenicima i suradnicima. Visoka kvaliteta naših proizvoda i usluga osigurava trajno zadovoljstvo svih zainteresiranih strana kao i sigurnu budućnost poslovanja. Implementacija, održavanje i kontinuirani razvoj sustava upravljanja doprinose povećanju kvalitete usluga, svijesti o zaštiti okoliša svih zaposlenika, dobavljača i korisnika usluga naše tvrtke prema najvišim međunarodnim standardima kvalitete poslovanja.

Već od 2011. godine Komunalac d.o.o. prepoznao je važnost ulaganja u kvalitetu usluga i odnos prema svim zainteresiranim stranama te je sukladno tome uspostavio i potvrdio sustave upravljanja prema međunarodnim normama upravljanja kvalitetom ISO 9001, upravljanja okolišem ISO 14001 i HACCP sustavu prema međunarodnom Codex Alimentariusu u domeni pripreme i posluživanja hrane i pića.

Početkom 2014. godine Komunalac d.o.o. proširio je svoje poslovanje pripajanjem novih djelatnosti (Bazeni Cerine, Dom mladih, Upravljanje sportskim i ostalim objektima, Upravljanje nerazvrstanim cestama, Održavanje javne rasvjete) koje su tijekom 2014. i 2015. godine uspješno implementirane u postojeći integrirani sustav upravljanja, čime su Bazeni Cerine postali prvi javni bazeni u Republici Hrvatskoj koji su uveli sustav upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu u svoje poslovanje.

Zdravlje i sigurnost na radu osnova je za zadovoljstvo radnika što osigurava kvalitetu i pravovremeno obavljanje svih poslova. Slijedom toga, Komunalac d.o.o. gradi i ulaže u odnos s radnikom te 2016. godine potvrđuje uspješnu implementaciju norme BS OHSAS 18001:2007, a 2019. godine uspješnu tranziciju na međunarodnu normu ISO 45001:2018 Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu. Ovaj sustav dodatna je smjernica upravljanju rizicima na radu, svakodnevnim poslovnim aktivnostima, ali i izvanrednim situacijama temeljem čega se povećava razina sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Komunalac kontinuirano poboljšava pozitivne učinke svojih aktivnosti i usluga te o tome izvješćuje zainteresirane strane. Obavezno je korištenje propisane osobne zaštitne opreme, održavanje strojeva, uređaja i radnog okoliša u najboljem redu, prijavljivanje uočenih opasnosti direktoru ili specijalisti zaštite na radu te redovito predlaganje poboljšanja za sigurnost i zaštitu na radnom mjestu. Procesi vezani za zaštitu na radu posebno su obrađeni, planiraju se, pripremaju i organiziraju u skladu s važećim primjenjivim zakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika. Stjecanje ovog certifikata svrstalo nas je među malobrojna komunalna društva koja posluju sukladno međunarodnoj normi ISO 45001:2018.

Komunalac d.o.o. čija je komunalna djelatnost temeljna, opredijelio se u svom poslovanju za zaštitu i očuvanje okoliša, sprječavanja onečišćenja i zaštite prirodnih resursa poštujući pritom međunarodne zahtjeve upravljanja okolišem (ISO 14001:2015) i ostalu zakonsku legislativu. Tako se unutar sustava upravljanja okolišem planiraju aktivnosti poslovanja, odgovornosti, postupci i procedure za razvoj, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja okolišem. Definirani su značajni aspekti okoliša te se kontinuirano nastoji smanjivati negativan utjecaj obavljanjem vlastitih djelatnosti, djelatnosti naših suradnika, ali i građana grada Koprivnice i okolnih naselja. Komunalac je kontinuirano aktivan u edukacijama građanstva po pitanju ekologije, provodi razne terenske aktivnosti u pogledu očuvanja okoliša, organizira radionice za djecu predškolske i školske dobi, ali i za ostale zainteresirane strane u pogledu odvajanja, zbrinjavanja ili oporabe raznih kategorija otpada. Komunalac je uključen u različite projekte na nivou lokalne zajednice i šire.

Temeljem detaljno opisanih procesa, evidencija i prilaganjem svih potrebnih dokaza, tijekom 2020. i 2021. godine Komunalac je pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike uspješno ishodio upis u Očevidnik ukidanja statusa otpada za kompost i reciklirani građevinski agregat čime se omogućava plasiranje ovih proizvoda na tržište.

Iz svega navedenog može se konstatirati da Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. ulaže u svoj razvoj i odnose s korisnicima usluga, dobavljačima, suradnicima, suvlasnicima, radnicima, lokalnom zajednicom, zahtjevima državne i gradske uprave, kao i međunarodnim stranama. Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu, pogrebnim uslugama i grobljanskim poslovima te o pripremi i posluživanju hrane i pića poštujući najviše standarde međunarodnih normi kvalitete poslovanja na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana.