Zakonski i podzakonski akti

TRGOVAČKA DRUŠTVA, OBVEZNI I RADNI ODNOSI

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17,98/19, 151/22, 64/23)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 156/22, 155/23)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15  i 94/17)

Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22, 6/24)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

ZAŠTITA POTROŠAČA, OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 ; NN 85/15, 69/22)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16 )

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE OTPADOM

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20,)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama(NN 113/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09 , 91/11 , 45/12 , 86/13)

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15, 72/18, 81/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09 , 143/12 , 86/13)

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23)

 

JAVNI PRIJEVOZ, PRIJEVOZ STVARI I OPASNIH STVARI

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 114/22)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 133/23)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15,  108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)

 

UPRAVLJANJE GROBLJEM

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Pravilnik o  vođenju grobnog  očevidnika i registra umrlih osoba (NN 143/98)

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba te o uvjetima glede prostora i opreme pravnih i fizičkih osoba za obavljanje opremanja, prijenosa, prijevoza, kremiranja, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 116/18 )

 

TRŽNICA, TRGOVINA I BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09,; 114/1168/1330/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 114/23)

 

TURISTIČKE I UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)

Zakon o hrani (NN 18/23)

 

NADZOR I PROJEKTIRANJE

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

 

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 , 154/14, 94/18, 96/18)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19, 154/22)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/18, 1/21, 148/23)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15,12/18, 118/18)

 

JAVNO SAVJETOVANJE

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da dostavi svoje prijedloge i mišljenja o prijedlogu cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec.
Javno savjetovanje biti će otvoreno 30 dana od dana objave. Molimo Vas da prijedloge šaljete na adresu elektroničke pošte: info@komunalac-kc.hr

Poveznice na dokumente:

  1. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
  2. Obrazloženje prijedloga nove cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
  3. Obrazac sudjelovanja u postupku savjetovanja s javnošću
Skip to content