Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta za prigradska naselja

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da je GKP Komunalac d.o.o. nabavio mobilno reciklažno dvorište kako bi omogućio svojim korisnicima bliži pristup reciklažnom dvorištu te odvajanje korisnog i problematičnog (opasnog) otpada posebno za prigradska naselja.

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida.

Navedeno mobilno reciklažno dvorište opremljeno je računalnom opremom za vaganje prikupljenog materijala i memoriranje podataka kao što su vrijeme vaganja, težina i vrsta sakupljanog materijala, a putem fotonaponskih panela opskrbljuje se električnom energijom.

Ovo mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

Korisnici iz prigradskih naselja mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu, potrebno je sa sobom donijeti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište.

RASPORED KORIŠTENJA MOBILOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Naselje Lokacija Datum Vrijeme
1 Starigrad kod društvenog doma 16.06.2016. 09:00-11:00  sati
2 Draganovec kod dječjeg igrališta 16.06.2016. 12:00-14:00 sati
3 Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 23.06.2016. 09:00-11:00  sati
4 Reka kod društvenog doma 23.06.2016 12:00-14:00 sati
5 Kunovec Breg kod društvenog doma 30.06.2016. 09:00-11:00  sati
6 Herešin kod društvenog doma 30.06.2016. 12:00-14:00 sati
7 Bakovčice kod društvenog doma 07.07.2016. 09:00-11:00  sati
8 Štaglinec kod društvenog doma 07.07.2016. 12:00-14:00 sati

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite na telefon 251-844 ili mail info@komunalac-kc.hr.