Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta

GKP Komunalac d.o.o. nabavio je mobilno reciklažno dvorište kako bi omogućio svojim korisnicima bliži pristup reciklažnom dvorištu te odvajanje korisnog i problematičnog (opasnog) otpada posebno za prigradska naselja.

Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenke, papira, staklenu ambalažu, stare lijekovi, stare baterije, otpadno motorno ulje, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstil, stare akumulatore, ambalažu od boja, lakova i otapala, EE otpad, te otpadnu (praznu) ambalažu od pesticida.

Navedeno mobilno reciklažno dvorište opremljeno je računalnom opremom za vaganje prikupljenog materijala i memoriranje podataka kao što su vrijeme vaganja, težina i vrsta skupljanog materijala, a putem fotonaponskih panela opskrbljuje se električnom energijom.

Ovo mobilno reciklažno dvorište ima djelatnika zaduženog za prihvat otpada od strane građana i njegovo vaganje te odlaganje u za to namijenjene posude.

Korisnici iz prigradskih naselja mogu sami dovesti navedeni otpad na određene lokacije prema rasporedu te je potrebno sa sobom donesti osobnu iskaznicu radi evidencije koja je potrebna prilikom predaje otpada u mobilno reciklažno dvorište.

RASPORED KORIŠTENJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Naselje Lokacija DATUM RADNO VRIJEME
1 Starigrad kod društvenog doma 21.07.2016. 10:00-14:00  sati
2 Draganovec kod dječjeg igrališta 28.07.2016. 10:00-14:00  sati
3 Jagnjedovec kod vatrogasnog doma 04.08.2016. 10:00-14:00  sati
4 Reka kod društvenog doma 11.08.2016 10:00-14:00  sati
5 Kunovec Breg kod društvenog doma 18.08.2016. 10:00-14:00  sati
6 Herešin kod društvenog doma 25.08.2016. 10:00-14:00  sati
7 Bakovčice kod nogometnog igrališta 01.09.2016. 10:00-14:00  sati
8 Štaglinec kod društvenog doma 08.09.2016. 10:00-14:00  sati

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite na telefon 251-844 ili mail info@komunalac-kc.hr