Javni natječaj u krugovima za grobna mjesta u Jagnjedovcu

Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (N.N. 19/98., 50/12., 89/17.) i sukladno Odluci Uprave  broj: 3674/18. od 22. 03. 2018. godine  Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, objavljuje Javni natječaj u krugovima za grobna mjesta u Jagnjedovcu.

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, OIB: 41412434130, daje na korištenje na neodređeno vrijeme, uz naknadu slobodna,  napuštena i neregistrirana grobna mjesta na mjesnom groblju u Jagnjedovcu.

Tekst natječaja: Javni natječaj groblje Jagnjedovac