Obavijest o odvozu glomaznog otpada – dio Koprivnice i Kunovec Breg RAJON 4

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – dio Koprivnice i Kunovec Breg RAJON 4

GKP Komunalac obavještava građane da će u SRIJEDU, 3. OŽUJKA, obavljati odvoz glomaznog otpada u prigradskom naselju Kunovec Breg i koprivničkim ulicama koje spadaju u RAJON 4:

Varaždinska (od Tina Ujevića), Nikole Sertića, Zvirišće (i šturcevi), Marijanska, Močile, Močilski odvojak 1, Močilski odvojak 2, Brune Bušića, Jurja Bedenika, Čakovečka i Voćarski put.

 

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Predmeti koji spadaju u glomazni otpad