Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 12

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 12

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u srijedu, 28. travnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u prigradskim naseljima Štaglinec i Bakovčica te koprivničkim ulicama koje spadaju u RAJON 12:

Radnička, Ivana Trnskog, Miklinovec (šturc prema M. Krleže), Ivana Pevaleka, Bjelovarska (i šturcevi), Krči.

 

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) Komunalac Koprivnica dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Podsjećamo građane da u glomazni otpad ne spada:

  • električni i elektronički otpad (uređaji koji za rad koriste električnu energiju ili baterije)
  • akumulatori i baterije
  • građevinski otpad (beton, cigla, šuta, keramičke pločice i sl.)
  • opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža, pesticidi, fluorescentne cijevi…)

 

Popis predmeta koji možete odložiti u glomazni otpad pogledajte OVDJE