Odvoz glomaznog otpada – Općina Molve

Odvoz glomaznog otpada – Općina Molve

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općine Molve da će u srijedu, 19. svibnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u naseljima Molve, Repaš, Gornja Šuma, Molve Ledine, Sekuline, Kiševe Grabe i Molve Grede.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu i u Molvama.

Popis stvari koje se odlažu u glomazni otpad potražite OVDJE