Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 21

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 21

Komunalac Koprivnica obavještava mještane općine Sokolovac da će u utorak, 20. srpnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u naseljima

Hudovljani, Brezine Vinogradi, Rovištanci, Peščenik, Gornja Velika, Donja Velika, Brđani Sokolovački, Paunovec, Panovljani, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Gornje Gorice, Mala Mučna +šturcevi, Srijem +šturcevi, Kamenica, Široko Selo, Miličani +šturcevi, Kamenik, Ladislav, Trnovac, Velika Branjska, Vina, Mala Branjska.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta koji spadaju u glomazni otpad pogledajte OVDJE.