Analiza ankete zadovoljstva korisnika i odgovori na najčešća pitanja

Analiza ankete zadovoljstva korisnika i odgovori na najčešća pitanja

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. brine o upravljanju kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti na radu i zdravstvenoj ispravnosti hrane te svoje poslovanje temelji na nizu sustava upravljanja prema normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i HACCP principima i Codex Alimentarius-u. U sklopu ISO sustava 9001:2015, svake godine provodi se anketa zadovoljstva radom Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. temeljem koje se kontinuirano utječe na poboljšanju kvalitete pružanja usluga, donose poslovne odluke i prepoznaju prilike za razvoj i unaprjeđenje poslovanja. Važni segment za poboljšanje rada, povećanje kvalitete pružanja usluga i općenito poslovanja Komunalca je čuti mišljenje, prijedloge ili kritike korisnika kako bi na temelju njih mijenjali kritične točke rada, smanjivali rizik te u konačnici povećali zadovoljstvo korisnika naših usluga.

Tijekom provođenja ankete (od 17. prosinca 2021. do 10. veljače 2022.g.) ispitanici iz kategorije kućanstva aktivno su sudjelovali u iskazivanju svojih mišljenja. Od ukupnog broja ispitanika (172), svoje prijedloge, komentare i mišljenja iskazalo je 58 ispitanika, odnosno 33,72%, što je za 28,63% manje u odnosu na 2020. godinu.

Prosječna ocjena ispitanika iz kategorije kućanstva za rad Komunalca u 2021. godini iznosi 3,79, što u odnosu na 2020. predstavlja povećanje za 11,52%.

Prosječna ocjena ispitanika iz kategorije poslovni subjekti za rad Komunalca u 2021. godini iznosi 4,71, što u odnosu na 2020. predstavlja povećanje za 16,43%.

U nastavku donosimo odgovore na učestala pitanja:

 • Niže cijene usluga.

Svake godine ulaže se u sustav gospodarenja otpadom što je potrebno zbog same kvalitete usluge pa do konačnog cilja što većeg odvajanja korisnog otpada sukladno Zakonu i direktivama EU. Cijena usluge ovisi o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada o kojoj ovisimo jer zbrinjavatelji konstanto povećavaju cijenu. Isto tako, sve ostale vrste koje se odvajaju, posebno plastika, tekstil, ravno staklo ili opasni otpad imaju veliku cijenu zbrinjavanja tako da se i taj dio odnosi na cijene usluga kao i troškovi goriva i ostalih energenata. Trenutačne cijene su među nižima u Hrvatskoj, iako sve navedeno utječe na cijenu za krajnjeg korisnika.

 • Više lokacija i spremnika za tekstil, kao i za staklo.

Tekstil se može odložiti u reciklažna dvorišta jer je problem na javnim površinama vandalizma na postojećim spremnicima. Staklo se isto može odvesti na reciklažna dvorišta dok se ne uspostavi sustav sakupljanja na kućnom pragu, a koji je u planu.

 • Više ulagati u Herešin s obzirom da ste napravili od njega veliko smetlište.

Grad Koprivnica i Komunalac konstantno rade na poboljšanju kvalitete života u prigradskim naselju Herešin. Prije godinu dana izgrađeno je novo postrojenje za kompostiranje koje više nije na otvorenom nego u poluzatvorenoj hali, a proces kompostiranja obavlja se u kontroliranim uvjetima, što se odnosi i na neugodne mirise koji su svedeni na minimum. Dodatno, Grad Koprivnica krenuo je s projektom izgradnje nove prometnice koja će omogućiti vozilima da ne ulaze u naselje već da u reciklažno dvorište i kompostanu dolaze nenaseljenim putem.

 • Odvoz zelenog otpada nije dobro raspoređen, u vrijeme radova vani odvozi se prerijetko (npr. jesen lišće), a zimi prečesto. Odvoz komunalnog otpada nije pravedan, jednom mjesečno se obavezno mora platiti bez obzira na količinu, a netko ima kantu i tri vreće, netko pola kante, a plate isto.

Radi se na tome da se poveća broj odvoza biorazgradivog otpada u periodu kada ga ima i najviše, a višak se može besplatno predati u Kompostanu Herešin. Vreće u kojima se predaje miješani komunalni otpad naplaćuju se 13,56 kn u čemu je sadržana cijena usluge odvoza otpada.

 • S obzirom da su u kvartu postavljene vanjske kante za otpad u nekoliko navrata sam morala intervenirati i zvati Komunalac da ih se isprazni jer je otpad već ispadao iz njih.

Redovno se čiste i prazne spremnici, prema dinamici punjenja.

 • Cijene prilagoditi kvaliteti i kvantiteti usluga. Kod promjene cijena korisnicima detaljno i jednostavno objasniti o čemu se radi.

Cijene odvoza otpada po novom Zakonu o gospodarenju otpadom moraju ići na javno savjetovanje gdje se detaljno obrazlažu.

 • Smanjenje otpada i recikliranje nam je važno, no neugodno nas iznenadi kad računi za odvoz otpada rastu iz mjeseca u mjesec. Zašto u zgradi ne dobivamo žute vreće za plastiku, a nemamo kantu za plastiku?

Građani u višestambenim jedinicama mogu se javiti u Komunalac ako imaju prostor za smještaj žutih spremnika kako ne bi morali imati žute vreće.

 • Kako može biti isti iznos računa za smeće za one koji ga stalno predaju i još k tome ne razvrstavaju i za one koji ga predaju tek jednom u par mjeseci? Mislim na mještani otpad.

Svaki račun sastoji se od fiksnog i promjenjivog dijela, i to za svaki volumen posude posebno. Posude su veličina 80, 120, 240, 360 i 1100 litara i svaka ima svoj iznos fiksnog dijela i promjenjivog dijela. Fiksni dio svakog je mjeseca isti, dok se promjenjivi dio obračunava za broj mjesečnih odvoza. Dakle, ako ste jednom mjesečno predali otpad platit ćete jedan fiksni i jedan promjenjivi dio. Ako ste dva puta mjesečno predali otpad, platiti ćete jedan fiksni i dva promjenjiva dijela. Neovisno o tome koliko puta mjesečno predajete otpad (nijednom ili više puta), obaveza je svakog korisnika mjesečno platiti jedan fiksni dio i jedan odvoz jer se smatra da svako kućanstvo proizvede mjesečno određenu količinu otpada. Bilo da predajete jednom mjesečno ili jednom u nekoliko mjeseci, mjesečni račun za odvoz će vam biti izdan. Visina računa ovisi o veličini posude i o broju odvoza, a sve podatke možete naći u cjeniku koji se nalazi na internetskim stranicama Komunalca. Nešto je drugačija situacija u višestambenim zgradama čiji stanari dijele račun prema međusobnom dogovoru stanara, odnosno prema broju članova kućanstva.

 • Više edukacija korisnika.

Tijekom 2021. godine Komunalac je održao ukupno 29 raznih edukativnih aktivnosti, uz činjenicu da su epidemiološke mjere strogo ograničile mogućnosti edukacije i bilo kakvih drugih edukativnih aktivnosti. Za 2022. godinu planirano je povećati broj edukacija, sukladno epidemiološkim mjerama kojih se moramo pridržavati.

 • Češći odvoz glomaznog otpada.

Svako kućanstvo, prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, jednom godišnje ima mogućnost predaje glomaznog otpada na kućnom pragu, a dodatno građani Koprivnice i prigradskih naselja imaju dva termina u godini na raspolaganju gdje mogu odabrati jedan od njih koji im odgovara. Glomazni otpad moguće je i besplatno predati u Reciklažno dvorište Herešin, i to neograničeni broj puta godišnje.

 • Povećanje odvoza komunalnog otpada za jedan broj u mjesecu u istoj cijeni, češće pražnjenje zelenih otoka u prigradski naseljima.

Politika smanjenja miješanog komunalnog otpada potiče više odvajanja na kućnom pragu, a s tim i smanjenja broja odvoza miješanog komunalnog otpada. Zeleni otoci u prigradskim naseljima prazne se konstantno, odnosno na tjednoj bazi.

 • Vratite odvoz miješanog komunalnog otpada na svaki tjedan, a ne svaka dva tjedna, kante su non stop pretrpane i razbacano smeće sa strane, a ljeti se širi grozan smrad iz tih kanti. Nikako nije u redu podići cijene odvoza otpada, a odvoziti toliko rijetko, trebali bi ga odvoziti više puta tjedno, a ne samo dva puta mjesečno.

U skladu sa svjetskim trendovima, Komunalac potiče razvrstavanje otpada, posebice na kućnom pragu, a samim time i povećava broj odvoza korisnog (odvojeno prikupljenog) otpada. Skrećemo pozornost i na mogućnost besplatnog korištenja reciklažnog dvorišta. Svaki korisnik koji pravilno razvrstava otpad može zatražiti i smanjenje posude za miješani komunalni otpad.

 • Uskladiti odvoz otpada s cijenom. Povećanje cijena, uz smanjenje broja odvoza, uzimajući u obzir Piškornicu, krajnje je bezobrazno (u najmanju ruku). Ako je već RCGO u “našem dvorištu”, onda bi nas bar mogli poštedjeti dodatnih/povećanja troškova.

RCGO Piškornica niti bilo koja tvrtka povezana s odlagalištem otpada Piškornica nije u nikakvom vlasničkom niti suvlasničkom odnosu niti s tvrtkom Komunalac niti Gradom Koprivnicom. Broj odvoza, ukupno gledajući, nije se smanjio jer je odvoz odvojeno prikupljenog korisnog otpada zamijenio dio odvoza miješanog komunalnog otpada. Svi građani RH prema Zakonu o gospodarenju otpadom obavezni su odvojeno prikupljati otpad, a Komunalac je omogućio svim kućanstvima kante ili vreće za odvojeno prikupljanje papira, plastike i biorazgradivog otpada. Jednom godišnje s kućnog praga odvozi se glomazni otpad, postoje zeleni otoci sa spremnicima za papir, plastiku, metak i staklo. Dodatno, svi građani kojima Komunalac odvozi otpad besplatno mogu tijekom cijele godine otpad odložiti u reciklažno dvorište, biorazgoradivi otpad u kompostanu, a građevinski otpad u reciklažno dvorište za građevni otpad.

 • Kućanstvima u kojima žive stariji ljudi ili osobe s invaliditetom je teško kante dovući do ceste da bi kamion pokupio otpad. Predlažem da vozač kamiona i radnici koji rade imaju informaciju o takvim domaćinstvima te da oni uzmu kantu u dvorištu i vrate je na mjesto. To bi jako olakšalo građanima u toj situaciji.

Svi građani koji trebaju pomoć oko navedenog problema mogu nam se javiti, a zaposlenici Komunalca organizirat će im takav način pražnjenja spremnika. Javiti se mogu na info@komunalac-kc.hr.

 • Poskupljenjem cijena odvoza smeća ljudi su počeli spaljivati smeće doma. Grad se pretvara u ekološku katastrofu. Budući da ste i vi odgovorni za to pobrinite se da se to riješi. Komunalni redari bi mogli nešto i raditi za promjenu.

Surađujemo s komunalnim redarstvom na dnevnoj bazi i građani ga mogu kontaktirati ako uoče takve pojave.

 • Primjedba jedino zašto gradovi u okruženju, mislim na Varaždin i Čakovec, imaju 8 puta odvoz smeća mjesečno, a mi jednom jer drugi odvoz plaćamo doplatu.

Komunalac Koprivnica u rajonima u Koprivnici i prigradskim naseljima mjesečno ima ukupno osam odvoza (dva puta miješani komunalni otpad, jednom papir, tri puta biorazgradivi otpad, dva puta plastika). U općinskim rajonima mjesečno se obavi pet odvoza (dva puta miješani komunalni otpad, jednom papir, jednom biorazgradivi i jednom plastika). Od svih tih odvoza plaća se jedino odvoz miješanog komunalnog otpada koji se naplaćuje po realizaciji, odnosno ne naplaćuje se dva puta ako je bio samo jedan odvoz u mjesecu.

 • Odvoz papira, koji je vrijedna sekundarna sirovina, predviđen je jednom mjesečno, što je posve neadekvatno potrebama prosječnoga kućanstva koje razvrstava otpad, a višak papira bi se trebao odlagati u plastične vreće kupljene u Komunalcu, što je apsurdno, s obzirom na trend smanjivanja plastične ambalaže. Ranije je to bilo izvrsno riješeno od strane UZOR-a. Predlažemo da se uvedu nagrade za kućanstva koja dobro razvrstavaju otpad, s ciljem poticanja razvrstavanja i reciklaže. Bilo bi dobro i da se na razini kućanstava uvedu spremnici za staklo, jer je to jedna od češćih ambalaža, koja se izvrsno može reciklirati, ali je često nepraktična za odvoz na reciklažne otoke, kao uostalom i veće količine papira, koje bi trebalo gurati kroz uski otvor u spremniku (iz vremena kada su se reciklirale uglavnom novine).

Za veće količine papira može se naručiti i dodatni odvoz, a radi se i na uvođenju većeg broja redovnih odvoza za papir. Odvoz biorazgradivog otpada povećat će se prema potrebi, a radi se i na tome da sljedeće godine krenemo s nagrađivanjem korisnika koji više odvajaju otpad.

 • Veća kontrola domaćinstava koja ne odvoze i ne plaćaju smeće i ne plaćaju račune za vodu. Primjer je kuća u Ivanjskoj, centar grada, sve je puno smeća i gamadi, nitko ne vodi brigu i tome, a objekt je nastanjen.

Za takve slučajeve molimo kontaktirati komunalno redarstvo grada Koprivnice.

 • Ravnomjernije rasporediti prikupljanje otpada. Konkretno, mjesečno dva sakupljanja mješovitog otpada su premalo naspram tri prikupljanja biorazgradivog kojega je veći dio godine manje u domaćinstvima nego mješovitog.

Još uvijek u miješanom komunalnom otpadu nalazimo i priličan udio ostalih vrsta otpada koji se može prikupljati odvojeno, a za što građani imaju svu potrebnu infrastrukturu (spremnici u kućanstvu, zeleni otoci, reciklažno dvorište, kompostana). Više odvajanja u kućanstvu (što je i Zakonom o gospodarenju otpadom propisano) znači manje miješanog komunalnog otpada. Dodatno, građani mogu zatražiti veću kantu za miješani komunalni otpad ako ima je postojeća premala.

 • Grobljanske usluge su previsoke.

Godišnja grobna naknada zakonom je propisana naknada koju je dužan plaćati svaki korisnik grobnog mjesta. Grobna naknada se plaća za godišnje održavanje groblja, koje podrazumijeva hortikulturno uređenje i održavanje (ne pojedinačnih grobova), odvoz smeća, održavanje cesta i staza te održavanje objekata na groblju. Prema propisima i mjerilima godišnja grobna naknada ne usklađuje se svake godine, zadnje usklađenje visine iznosa bilo je 2018. godine

 • Drastično ste povećali naknadu za groblje, a usluga je kakva je i bila, kod košnje trave (flaksanja između grobova) uopće se ne pazi i poslije moraš travu i zemlju sa spomenika strugati sa špahtlom. A i preskupa je za ono koliko se održava, jer svatko mora svoj grob sam održavati, znači vaše je samo ono između grobova i odvoz smeća, sve drugo ionako dodatno naplaćujete.

Ne radi se o plaćanju usluge prema Komunalcu, nego zakonskoj obavezi iz koje se dalje sredstva preusmjeravaju za održavanje zajedničkog dijela groblja – košnja, odvoz smeća, zbrinjavanje smeća, plaćanje komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, elektropskrba, itd..) Svaki korisnik je dužan sam održavati svoje grobno mjesto. Uvijek se trudimo odraditi košnju, čišćenje staza i puteva na vrijeme.

 • Mislim da bi na neki način trebalo riješiti sanitarni čvor na groblju. Groblje je veliko, postojeći sanitarni čvorovi su zatvoreni van radnog vremena i često vidim da se ljudi skrivaju iza grmlja ili između spomenika da bi obavili nuždu.

Prema Općim uvjetima mrtvačnica i popratni objekti imaju radno vrijeme kada i Uprava groblja, odnosno do zadnjeg ukopa. Sanitarni čvor u sklopu mrtvačnica nije javni WC. Uprava groblja više je puta uvažila molbe sugrađana da je sanitarni čvor otvoren i van radnog vremena, nakon čega se došlo do zaključka da naši pojedini sugrađani ne poštuju pravila (otuđuju se već korištene wc četke, daske na wc školjci, dolazi do začepljenja odvoda jer pojedini građani koriste umivaonike i wc školjke za pranje vaza, ostavlja se nered, a na zidovima tragovi izmeta). Više puta je zatečena ambalaža od alkoholnih pića i razni otpad kojem nije mjesto u sanitarnom čvoru.

 • Da se uvede reda na gradskoj tržnici, ne da se ljudi voze biciklom, guraju bicikl, šeću pse, bacaju otpatke od cigareta pa ljudi po tome gaze.

Na ulazima u tržnicu i izlazima iz tržnice postavljeni su znakovi zabrane vožnje biciklom i dovođenja pasa. Postavljena su 4 stalka za ostavljanje bicikla na samoj tržnici, a i ispred tržnice ima dovoljno stalaka za bicikle. Djelatnici tržnice usmeno upozoravaju svakoga koga vide da se vozi biciklom unutar tržnice ili vodi psa i svakodnevno tijekom radnog vremena čiste tržnicu. Većina korisnika tržnice koji su u prekršaju stave bicikle u stalak i maknu se s psima, ali nažalost ima i onih korisnika koji se oglušuju na usmene molbe djelatnike tržnice. Komunalni redar također vrši nadzor na tržnici.

 • Trava se kosi određenog datuma, nema veze koliko je visoka, vi kosite i kad je 3 cm (nepotrebno), ali ne kosite prije određenog datuma makar je trava do koljena. Govorim o dječjim igralištima, npr. Zelenjak.

Lokacija Zelenjak je u dinamici košnje 10 puta godišnje što u periodu od 01. travnja do 31. listopada podrazumijeva da se lokacija kosi u prosjeku svaka 3 tjedna. Za svaki tjedan se izrađuje tjedni plan košnje koji se objavljuje na web stranicama. Lokacije na području grada su u različitoj dinamici košnje pa iz tog razloga tamo gdje se trava kosi četiri ili pet puta godišnje nije jednako visoka kao na pozicijama gdje se kosi 10 ili 16 puta godišnje.

 • Nedovoljna ekspeditivnost pri prijenosu računa s pokojnika na novog vlasnika i nepovezanost vaših sustava vezano uz ovu problematiku. Treću godinu dobivamo račune na pokojnika, a osobno smo prijenos rješavali u vašem prostoru neposredno poslije smrti pokojnika.

Sva rješenja o nasljeđivanju, Ugovor o ustupanju ili Izjava koje se dostave u upravu groblja ako su pravovaljana, što znači da imaju štambilj o pravomoćnosti ili ovjeru od javnog bilježnika, rješavaju se pravovremeno. U Upravi groblja nema neriješenih prijenosa. Svi prijenosi odrađuju se isti ili idući dan, najkasnije u roku tjedan dana. Često se događa da prijašnji vlasnici ili nasljednici pokojnih korisnika ne plate razlike ili ne traže isplatu preplate te i dalje za to dobivaju obavijesti.

 • Potrebna je bolja organizacija ulaska u zgradu i načini plaćanja na šalterima jer se stvara nepotrebna gužva. Brže i efikasnije rješavati reklamacije.

U određenim periodima kada se šalju računi za sve usluge (odvoz otpada, grobna naknada, vodna usluga, plin i komunalna naknada) povećan je broj ljudi na blagajnama. Imamo blagajne na tri lokacije u gradu. Na blagajnama na adresi Mosna 15 rade dvije blagajne u 90% slučajeva (ne možemo utjecati na česta bolovanja koja smo imali zbog zaraze COVID-19 (posebno u zimskim mjesecima) te je bilo dana kada smo imali samo jednu blagajnicu koja je dala svoj maksimum da ljudi što manje čekaju u redu). Provjera COVID potvrda te prethodno mjerenje temperature koje smo morali provoditi temeljem preporuka stožera dodatno su stvarali gužvu. Vezano za reklamacije, s obzirom da imamo javne usluge, dužni smo imati stručno tijelo za reklamacije potrošača. Stručno tijelo sastoji se od minimalno tri člana koji razmatraju zaprimljene reklamacije. Zakonski rok za odgovor na reklamaciju je 15 dana, odgovori se u 90% slučajeva u roku od 5 dana, osim ako reklamacija zahtjeva prikupljanje dodatne dokumentacije, no uvijek se poštuje zakonski rok.

 • Uređenje naplatnih parkirnih površina.

U planu je obnova za dio parkirališta.

 • Mogućnost plaćanja računa preko Komneta, ili slanje istih na email, čuvajmo prirodu!

Slanje računa na mail će biti aktivirano od 01.05.2022.