Obavijest o odvozu glomaznog otpada – rajon 2 Koprivnica (dio)

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – rajon 2 Koprivnica (dio)

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u UTORAK, 23. KOLOVOZA, obavljati odvoz glomaznog otpada u koprivničkim ulicama koje pripadaju RAJON 2:

Crnogorska, Čomborov put, Dubovečki breg, Dubovečki dol, I Vinički odvojak, I Vinogradski odvojak, II Vinički odvojak, II Vinogradski odvojak, III Vinogradski odvojak, IV Vinogradski odvojak, J. Sirutke, Kozarnjak (od T. Ujevića), Križevačka cesta, Ludbreška, Ludbreški odvojak, Podolice, T. Ujevića, Ulica Hrastova, V Vinogradski odvojak, Vinica, Vinički dol (od T. Ujevića), Vinički put, Vinogradska, Vrbica, Zagorska

Građanima će Komunalac na navedeni datum odvesti glomazni otpad s kućnog praga samo ako su prethodno ispunili i dostavili PRIJAVNICU prema uputi koju su dobili na kućnu adresu. Prijavnicu možete preuzeti i OVDJE, a potrebno ju je predati najkasnije do 16. kolovoza. Prijavnicu možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika koji je kućanstvo na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Popis predmeta i tvari koje spadaju u glomazni otpad pogledajte OVDJE.