Krupni (glomazni) otpad

Krupni (glomazni) otpad je premet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. U Naputku o glomaznom otpadu (Narodne novine, broj 79/15) objavljen je popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) GKP Komunalac dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

Krupni (glomazni) otpad odvozi se prema rasporedu odvoza otpada na obračunskom mjestu korisnika. Raspored odvoza dostavljen je korisnicima na kućnu adresu te dostupan na službenim stranicama.

Svaki dodatni odvoz mimo rasporeda se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048 251 844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnim dvorištima.


Količine prikupljenog glomaznog otpada

Godina Količine otpada (t)
2020. 868.76
2019. 573.66
2018. 495.96
2017. 164.18

DOKUMENTACIJA: Glomazni otpad – popis predmeta i tvari