Krupni (glomazni) otpad

Krupni (glomazni) otpad je premet ili tvar koju je zbog volumena i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. U Dodatku II Pravilnika o gospodarenju otpadom Naputku o glomaznom otpadu (Narodne novine, broj 106/22) objavljen je popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 84/21) zabranjuje odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama.

Sukladno Zakonu, Komunalac Koprivnica dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

Krupni (glomazni) otpad odvozi se prema rasporedu odvoza otpada na obračunskom mjestu korisnika. Raspored odvoza dostavljen je korisnicima na kućnu adresu te dostupan na službenim stranicama.

Svaki dodatni odvoz mimo rasporeda se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048 251 844, pri čemu je korisnik usluge dužan platiti cijenu prijevoza i obrade tog otpada.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnim dvorištima.

Za besplatan odvoz glomaznog otpada, prema ponuđenom rasporedu, možete se prijaviti putem PRIJAVNICE koju možete osobno donijeti u Komunalac (Mosna ulica 15, Komunalni sektor), poslati na e-mail adresu: odvoz.kontejnera@komunalac-kc.hr ili pozivom na broj telefona 048/251-863. Prijavnicu je potrebno predati najkasnije tjedan dana prije planiranog odvoza na jedan od gore navedenih načina.

Količine prikupljenog glomaznog otpada

GodinaKoličine otpada (t)
2022.556,291
2021.946,91
2020.868,76
2019.573,66
2018.495,96
2017.164,18

DOKUMENTACIJA: Glomazni otpad – popis predmeta i tvari