Obavijest o Javnom natječaju za zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici u Koprivnici

Obavijest o Javnom natječaju za zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici u Koprivnici

Temeljem Odluke Uprave broj: 9385/19. od 04. 09.2019. godine i  točke X. objavljenog Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici u Koprivnici objavljuje se slijedeća

O B A V I J E S T

Nakon provedenog Javnog natječaja za zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa na Gradskoj tržnici u Koprivnici u ponudi su slijedeći drveni štandovi:

  • štandovi rednih brojeva 16, 17 i 22 pojedinačne veličine od 20 m2
  • štandovi rednih brojeva 37, 41 i 42 pojedinačne veličine od 16 m2 i
  • štandovi rednih brojeva 54, 56, 58, 59 i 60, pojedinačne veličine od 16 m2

Ostale odredbe Javnog natječaja ostaju neizmijenjene.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi tržnice KOMUNALAC d.o.o., Ulici Đure Estera 1/A, 48000 Koprivnica, tel: 048 621 392, e-mail: info@komunalac-kc.hr, osoba za kontakt: Mirjana Smolek Potočnik.

Ova obavijest objavit će se na Oglasnoj ploči Gradske tržnice u Koprivnici i na internetskoj stranci www.komunalac-kc.hr.

 

Javni natječaj za zakup poslovnih prostora – drvenih štandova zatvorenog tipa