Odluke Gradskog i općinskih vijeća

KOMUNALNO GOSPODARSTVO
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice (GGK 3/19, 9/21)
 • Odluka o komunalnom redu (pročišćeni tekst) (GGK 6/19)
 • odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (GGK 7/20)
 • Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla (GGK 2/03, 1/08)

 

UPRAVLJANJE GROBLJEM

 • Odluka o grobljima (GGK 9/02, GGK 2/10, GGK 5/15)
 • Cjenik grobljanskih usluga (GGK 9/06, 4/18, 6/18,  GGK 6/18)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta (GGK 6/1999, GGK 6/18 , GGK 6/18, GGK 7/20)

 

UPRAVLJANJE TRŽNICOM

 • Opći uvjeti isporuke pružanja usluge javne tržnice na malo (OVDJE)

 

JAVNI PARKING

 • Odluka o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice (GGK 7/18, GGK 8/21, GGK 7/22)
 • Odluka o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Koprivnice (GGK 3/10)

 

GOSPODARENJE OTPADOM

 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine (GGK 2/18)
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice (GGK 1/22, 4/22, 7/23)
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice (GGK 1/22)
 • Odluka o dodjeli obavljanja javnih usluga sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Drnje – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 2/22, stranica 30 (GKKŽ 2/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Drnje – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 2/22, stranica 31 (GKKŽ 2/22), broj 20/22, stranica 47 (GKKŽ 20/22)
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 2/22, stranica 40 (GKKŽ 2/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đelekovec – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 2/22, stranica 40, (GKKŽ 2/22), broj 20/22, stranica 49 (GKKŽ 20/22)
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 2/22, stranica 88 (GKKŽ 2/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 2/22, stranica 89, 17/22, stranica 119 (GKKŽ 2/22, 17/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Novigrad Podravski – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 2/22, stranica 101, 16/22, stranica 92 (GKKŽ 2/22, 16/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Bregi – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 3/22, stranica 40, 15/22, stranica 91 (GKKŽ 3/22, 15/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Legrad – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 3/22, stranica 52, 16/22, stranica 87 (GKKŽ 3/22, 16/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 18/22, stranica 65 (GKKŽ 18/22)
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Peteranec –Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 11/22, stranica 81 (GKKŽ 11/22)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sokolovac – Službeni glasnik KC-KŽ žup. broj 3/22, stranica 81 (GKKŽ 3/22), broj 20/22, stranica 82 (GKKŽ 20/22)
 • Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom (GGK 9/18,  GGK 10/18, GGK 6/22, GGK 2/22, GGK 4/22)
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (GGK 3/19)

 

STATUSNE ODLUKE

 • Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i prezimanju između KOMUNALAC d.o.o.  i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o. (GGK 6/16)
 • Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. (GGK6/16, 6/20)
 • Odluka o pripajanju trgovačkih društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. (GGK 2/14)
 • Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice (GGK 3/16, GGK 1/17, GGK 2/17)
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću (GGK 9/18, 10/18, 9/19, 6/20, 9/20 i 2/22)
 • Odluka o spajanju  (sjedinjenju) poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću (GGK 7/18)
 • Odluka o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću (GGK 7/18)
 • Oduka o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću (GGK 7/18)
 • Odluka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću Općini Peteranec (GGK 2/22)

 

Cjenici zbrinjavanja i sakupljanja otpada