Odluke Gradskog vijeća

KOMUNALNO GOSPODARSTVO
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Koprivnice (GGK 3/19)
 • Odluka o komunalnom redu (pročišćeni tekst) (GGK 5/04., 1/07., 1/08.,7/10, GGK1/18)
 • Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Koprivnice na temelju pisanog ugovora za 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu (GGK 1/14)
 • Odluka o izboru pravne osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi održavanja javne rasvjete na području grada Koprivnice od 2013. do 31. prosinca 2016. godine (GGK 1/13)
 • Odluka o mjestima i mjerama spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porijekla (GGK 2/03, 1/08)

 

UPRAVLJANJE GROBLJEM

 • Odluka o grobljima (GGK 9/02, GGK 2/10, GGK 5/15)
 • Cjenik grobljanskih usluga (GGK 9/06, 4/18, 6/18,  GGK 6/18)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta (GGK 6/1999, GGK 6/18 , GGK 6/18)

 

UPRAVLJANJE TRŽNICOM

 • Pravilnik o tržnom redu (GGK 5/04, GGK 3/08, GGK 1/09, GGK 3/09, GGK 2/12, GGK 1/17, GGK 9/18 )

 

JAVNI PARKING

 • Odluka o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice (GGK 7/18)
 • Odluka o premještanju, blokiranju i deblokiranju vozila na području Grada Koprivnice (GGK 3/10)
 • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja javnih parkirališta na području Grada Koprivnice (GGK 3/14)

 

GOSPODARENJE OTPADOM

 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Koprivnice za razdoblje od 2018. do 2023. godine (GGK 2/18)
 • Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice (GGK 1/18)
 • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Koprivnice (GGK 1/18)
 • Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom (GGK 9/18,  GGK 10/18)
 • Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (GGK 3/19)

 

STATUSNE ODLUKE

 • Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o podjeli i prezimanju između KOMUNALAC d.o.o.  i KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o. (GGK 6/16)
 • Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC d.o.o. (GGK6/16)
 • Odluka o pripajanju trgovačkih društava KOPRIVNICA SPORT d.o.o., Koprivničke ceste d.o.o. i TRG d.o.o., trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. (GGK 2/14)
 • Odluka o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice (GGK 3/16, GGK 1/17, GGK 2/17)
 • Odluka o izmjeni Odluke o određivanju  uvjeta za kandidate za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Koprivnica ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva) ili dionice (GGK 1/12, GGK 1/15)
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva Gradsko komunalno poduzeće Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću (GGK 10/18)
 • Odluka o spajanju  (sjedinjenju) poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću (GGK 7/18)
 • Odluka o podjeli poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću (GGK 7/18)
 • Oduka o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradsko komunalno poduzeće KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću (GGK 7/18)
 • Odluka o osnivanju trgovačkog društva “KOMUNALAC” d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica (GGK 9/18)

 

Cjenici zbrinjavanja i sakupljanja otpada

Cjenik – Glasnik grada Koprivnice