Obavijest kojim se zemljana grobna mjesta na gradskom groblju u Koprivnici proglašavaju napuštenima

Obavijest kojim se zemljana grobna mjesta na gradskom groblju u Koprivnici proglašavaju napuštenima

Temeljem članka 14. točka 1. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), Uprava Gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. Koprivnica donijela je Odluku broj 4942/20  kojim se zemljana grobna mjesta na gradskom groblju u Koprivnici proglašavaju napuštenima.

Pozivaju se korisnici da se u roku od 30 dana (trideset dana) od objave ove obavijesti  jave u GKP Komunalac d.o.o., Uprava groblja, I. Česmičkog 28, Koprivnica i da dostave dokumentaciju  kojom dokazuju eventualno pravo korištenja nad navedenim grobnim mjestima.

Grobna mjesta s popisa za koje se ne javi korisnik bit će ponuđena na prodaju.

Popis zemljanih grobnih mjesta na gradskom groblju u Koprivnici koji se proglašavaju napuštenima