Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 11

Obavijest o odvozu glomaznog otpada – RAJON 11

Komunalac Koprivnica obavještava građane da će u srijedu, 21. travnja, obavljati odvoz glomaznog otpada u koprivničkim ulicama koje spadaju u RAJON 11:

Trg dr. Tomislava Bardeka, Braće Radić, Miroslava Krleže, Ivana Sabolića, Fortunata Pintarića, Đure Sudete, Nikole Selaka, Mije Šimeka, Željka Selingera, Ante Neimarevića, Tome Čikovića, Vinka Vošickog, Franje Mraza, Trg Eugena Kumičića (cijeli), Zvonimira Goloba, Božene Loborec, Trg I. Pavla II, Gorana Vrbošića-Vrbe, Milana Grafa, Trg Zlate Bartl, Potočna, Sajmišna.

Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17 i 84/19) Komunalac Koprivnica dužan je, kao davatelj usluge, u okviru javne usluge jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade. Svaki dodatni odvoz se naplaćuje, a korisnik ga može zatražiti na broj telefona 048/251-844.

Također, svi korisnici kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada, mogu glomazni otpad besplatno odložiti na reciklažnom dvorištu u Herešinu.

Podsjećamo građane da u glomazni otpad ne spada:

  • električni i elektronički otpad (uređaji koji za rad koriste električnu energiju ili baterije)
  • akumulatori i baterije
  • građevinski otpad (beton, cigla, šuta, keramičke pločice i sl.)
  • opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, zauljena ambalaža, pesticidi, fluorescentne cijevi…)

 

Popis predmeta koji možete odložiti u glomazni otpad pogledajte OVDJE