Kompostište

U cilju zaštite okoliša i razvoja održivog gospodarenja otpadom na području Koprivnice 2011. godine izgrađeno je kompostište, a 2021. godine suvremena kompostana.

Na kompostištu se prikuplja biorazgradivi otpad nastao kao rezultat aktivnosti poduzeća na uređenju i održavanju zelenih površina te zeleni otpad iz domaćinstva.

Biorazgradivi otpad prikupljen iz okućnica ulazi u proces kompostiranja, gdje nakon niza kontroliranih aktivnosti nastaje visoko kvalitetan finalni proizvod – kompost I. klase DOMKO

Kompost DOMKO kojeg nudi Komunalac prošao je sve nabrojene promjene (faze), ispitana su njegova kemijska svojstva u ovlaštenom laboratoriju (Agronomski fakultet sveučilišta u ZG, Euroinspekt-Croatiakontrola ZG) i kao takav ima karakteristike kvalitetnog organskog poboljšivača tla koji se u poljoprivrednoj proizvodnji može koristiti kao organsko gnojivo s osnovnom namjenom ishrane bilja te za podizanje organske tvari, poboljšanje mikrobiološke aktivnosti i fizikalnih osobina tla.

ZAŠTO JE VAŽNO KOMPOSTIRANJE?

  • više od 1/3 ukupnog otpada koji nastaje u domaćinstvima je organski ili biootpad
  • takav otpad nije smeće, već visokovrijedna sirovina za proizvodnju komposta
  • kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi
  • kompostiranje biorazgradivog otpada je doprinos zaštiti okoliša

Građani kojima uslugu odvoza komunalnog otpada pruža Komunalac besplatno mogu dovesti dvije autoprikolice biorazgradivog otpada mjesečno na Kompostište u Herešinu (cca 2 m³).


Pravne osobe, obrtnici i ustanove prilikom dovoza dužne su dostaviti prateći list za otpad, koji se može preuzeti na: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Obrasci iz područja gospodarenja otpadom

Prilikom predaje otpada korisnik je dužan dati na uvid osobnu iskaznicu.

Ukupne količine biorazgradivog otpada na kompostištu:

GodinaBiorazgradivi otpad (t)Od toga prikupljeno
na kućnom pragu (t)
2020.5,231.992,515.79
2019.5,495.282,293.81
2018.3,304.101,757.11
2017.2,961.181,527.50
2016.3,044.201,364.88
2015.2,501.58982.38
2014.3,388.74515.12
2013.2,425.30436.7