Zbrinjavanje građevinskog otpada

Početkom 2011. godine u naselju Herešin otvorena je lokacija za gospodarenje građevinskim otpadom.

Na reciklažnom dvorištu za građevni otpad obavlja se obrada (drobljenje) građevnog otpada u korisnu sirovinu čime se smanjuje potreba za iskorištavanjem prirodnih resursa, dok se istovremeno smanjuje i količina odloženog otpada što pridonosi dužem vijeku korištenja postojećeg odlagališta otpada.

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina te otpad nastao od iskopanog materijala.

Na reciklažno dvorište za građevni otpad mogu se dovesti sljedeće vrste otpada:

  • beton
  • cigla
  • crijep, pločice
  • mješavina betona, cigle, crijepa i keramike
  • zemlja i kamenje
  • građevinski materijali na bazi gipsa

Prilikom dovoza građevni otpad ne smije biti izmiješan s ostalim vrstama otpada (npr. staklo, papir, plastika, drvo, gume, miješani komunalni otpad, biorazgradivi otpad i slično). U slučaju nepravilno razvrstanog otpada naplaćuje se dodatno razvrstavanje ili se otpad neće zaprimiti.

Korištenje reciklažnog dvorišta za građevni otpad besplatno je za građane kojima Komunalac obavlja uslugu sakupljanja komunalnog otpada u količini do jedne autoprikolice mjesečno.

Pravne osobe, obrtnici i ustanove prilikom dovoza dužne su dostaviti prateći list za otpad, koji se može preuzeti na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Obrasci iz područja gospodarenja otpadom

 

Prilikom predaje otpada korisnik je dužan dati na uvid osobnu iskaznicu.

Količine zbrinutog građevinskog otpada:

GODINAKOLIČINA (t)
2022.2.822,46
2021.1.739,61
2020.1.393,02
2019.1.253,16
2018.860,22
2017.0
2016.415,1
2015.553,4
2014.1.028,44
2013.1.122,84