Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje: problematičnog (opasnog) otpada, plastike, limenki, papira, staklene ambalaže, starih lijekova, starih baterija, otpadnog motornog ulja, zauljenih motornih filtera, otpadnog jestivog ulja, tekstila, starih akumulatora, ambalaže od boja, lakova i otapala, EE otpad te otpadnu (prazne) ambalaže od pesticida u manjim količinama.
Koristi se u prigradskim naseljima Starigrad, Draganovec, Jagnjedovec, Reka, Kunovec Breg, Herešin, Bakovčice, Štaglinec i Vinica te u općinama Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Molve, Novigrad Podravski.

RASPORED KORIŠTENJA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA