Reciklažna dvorišta

 

Kao poduzeće koje je društveno odgovorno, nastojimo educirati naše korisnike i posjetitelje o pravilnom načinu razvrstavanja korisnog otpada. Na taj način svatko od nas može doprinijeti očuvanju ne samo našeg užeg okoliša već i našeg planeta.

Početkom 2004. godine izgrađeno je reciklažno dvorište dok je u ožujku 2015. godine upisano u Očevidnik reciklažnih dvorišta. Broj upisa reciklažnog dvorišta: REC-029.

Komunalac je u 2020. godini otvorio novo reciklažno dvorište u Herešinu. Stavljanjem u funkciju novog reciklažnog dvorišta očekuje se smanjenje nepropisnog odlaganja otpada na divlja odlagališta i zelene otoke, rasterećenje postojećeg reciklažnog dvorišta, čiji kapaciteti za pojedinu vrstu otpada nisu dovoljni s obzirom na broj stanovnika i količinu otpada te povećanje efikasnosti prikupljanja otpada.

Pravne osobe, obrtnici i ustanove prilikom dovoza dužne su dostaviti prateći list za otpad, koji se može preuzeti na: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Obrasci iz područja gospodarenja otpadom

Korištenje reciklažnog dvorišta besplatno je za korisnike iz kućanstava kojima Komunalac pruža javnu uslugu sakupljanja miješanog komunalnog i/ili biorazgradivog otpada.

Prilikom predaje otpada korisnik je dužan dati na uvid osobnu iskaznicu.

Koristi od reciklaže

  • recikliranjem jedne tone staklenog ambalažnog otpada uštedi se oko 700 kg kvarcnog pijeska, 200 kg vapnenca, 180 kg sode, 30 m3 plina i 950 kWh električne energije,
  • proizvodnjom jedne tone papira od papirnatih od papirnatih otpadaka uštedi se 3,5 m3 drva, 70.000 l vode, cca 4.000 kWh električne energije i smanjuje se onečišćenost vode za 14 puta,
  • recikliranjem jedne tone aluminijskih doza uštedi 5 t boksita i utroši 20 puta manje energije.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažno dvorište

  • papir, karton, staklo (boce), ravno staklo, metalni ambalažni otpad, sanduci od pića, PET ambalažni otpad, PE folije, stiropor, gume, glomazni otpad, tekstil, odjeća, jestivo ulje i masti
  • problematični otpad (opasni otpad iz kućanstva, ne odnosi se na problematični otpad od pravnih osoba):  odbačena električna i elektronična oprema, baterije, lijekovi, motorna ulja, antifriz, uljni filtri, akumulatori, problematične tvari iz kućanstva (kemikalije, boje i lakovi, razrjeđivači i sl., ambalaža od pesticida, lijekova, kemikalija, zapaljivih tvari), flourescente cijevi i žarulje, drvo koje sadrži opasne tvari
  • do 200 kg (u šest mjeseci) građevnog otpada i otpada koji sadrži azbest (iz kućanstva)

Građani kojima uslugu odvoza komunalnog otpada pruža Komunalac d.o.o. besplatno mogu predati navedeni otpad na reciklažnom dvorištu.

Količine otpada zaprimljenog na reciklažnim dvorištima:

GODINAKOLIČINA (t)
2021.1604.82
2020.1516
2019.990.98
2018.946.39
2017.776.14
2016.107.7
2015.195.5
2014.114.71
2013.90.17
2012.107.37
2011.85.05
2010.97.64