Sakupljanje otpada

BRINIMO ZAJEDNO O OKOLIŠU! RECIKLIRAJMO!

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica pruža uslugu skupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na području Grada Koprivnice i 8 prigradskih naselja, te Općina Drnje, Koprivnički Bregi, Molve i Novigrad Podravski, a otpad se odlaže se na odlagalištu otpada Piškornica. Broj stanovnika i domaćinstava – prema popisu iz 2011. godine:
Grad/općina Broj stanovnika Broj domaćinstava
1 2 3
Koprivnica 30.854 10.713
Koprivnički Bregi 2.381 779
Drnje 1.863 616
Novigrad Podravski 2.849 952
Molve 2.186 667
Sokolovac 2.186 667
Legrad 2.186 667
Đelekovec 2.186 667
Koprivnički Ivanec 2.186 667
UKUPNO 40.133 13.727
Skupljanje otpada obavlja se s 12 specijalnih vozila za prijevoz otpada (8 smetlara , 3 podizača kontejnera i RO-LO navlakač).

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Ulica Adolfa Daničića 5, 48000 Koprivnica
Tel +385 (0)48 621 047

KOMPOSTANA
Marovska 22 Herešin, 48000 Koprivnica
Tel +385 (0)48 636 008