Problematični otpad

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Problematični otpad obuhvaća: otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi, boje, tinte, lijepila, smole, citotoksike i citostatike, baterije i akumulatore, odbačenu električnu i elektroničku opremu, drvo koje sadrži opasne tvari.

Navedeni otpad korisnici mogu predati na reciklažnom dvorištu na adresi Herešin, Hrvatske državnosti 94.


Ukupne količine prikupljenog problematičnog otpada (t):

GODINA PROBLEMATIČNI OTPAD (t)
2020. 7.367
2019. 0.676
2018. 1.02
2017. 2.039
2016. 1.414
2015. 0.948
2014. 0