Problematični otpad

 

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Problematični otpad obuhvaća: otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi, boje, tinte, lijepila, smole, citotoksike i citostatike, baterije i akumulatore, odbačenu električnu i elektroničku opremu, drvo koje sadrži opasne tvari.

Navedeni otpad korisnici mogu predati na reciklažnom dvorištu na adresi Herešin, Hrvatske državnosti 94.

 

Ukupne količine prikupljenog problematičnog otpada (t):

GODINAPROBLEMATIČNI OTPAD (t)
2022.78,308
2021.91,622
2020.96,183
2019.57.821
2018.3,685
2017.2,858
2016.3,923
2015.1,185
2014.0,113