Problematični otpad

 

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Problematični otpad obuhvaća: otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi, boje, tinte, lijepila, smole, citotoksike i citostatike, baterije i akumulatore, odbačenu električnu i elektroničku opremu, drvo koje sadrži opasne tvari.

Navedeni otpad korisnici mogu predati na reciklažnom dvorištu na adresi Herešin, Hrvatske državnosti 94.

 

Ukupne količine prikupljenog problematičnog otpada (t):

GODINAPROBLEMATIČNI OTPAD (t)
2020.7,367
2019.0,676
2018.1,020
2017.2,039
2016.1,414
2015.0,948
2014.0