Problematični otpad

 

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Problematični otpad obuhvaća: otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticide, fluorescentne cijevi, boje, tinte, lijepila, smole, citotoksike i citostatike, baterije i akumulatore, odbačenu električnu i elektroničku opremu, drvo koje sadrži opasne tvari.

Navedeni otpad korisnici mogu predati na reciklažnom dvorištu na adresi Adolfa Daničića bb.

Ukupne količine prikupljenog problematičnog otpada (t):

Godina

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Problematični otpad (t)

0

0,948

1,414

2,039

1,02

0,676