Biorazgradivi otpad

 

Od 01. travnja 2011. godine Komunalac d.o.o. provodi odvojeno skupljanje zelenog otpada (granje, lišće, trava i živica) na mjestu nastanka.

Odvojenim skupljanjem zelenog otpada smanjuju se količine odloženog otpada na odlagalištu te količine odlagališnih plinova. Zeleni otpad zbrinjava se na Komposištu u Herešinu.

Skupljanje zelenog otpada obavlja se putem smeđih posuda i zelenih vreća (koje se mogu kupiti na blagajnama Komunalca) prema utvrđenom rasporedu.

Korisnici koji imaju veću količinu zelenog otpada mogu ga sami dovesti na komposište bez plaćanja naknade u količini do dvije lake autoprikolice mjesečno (uz predočenje osobne iskaznice).

U BIORAZGRADIVI OTPAD SE ODLAŽE:

U BIORAZGRADIVI OTPAD SE NE ODLAŽE:

Ostaci voća i povrća

Meso, kosti i izmet

Ljuske od jaja

Plastika, metal i staklo

Pokošena trava, ostaci biljaka

Pelene

Talog kave/čaja

Pepeo

Slama, sijeno, piljevina

Korov alergena (ambrozija i sl.)

Usitnjeno suho granje i lišće

Lakirano drvo

Ukupne količine prikupljenog biorazgradivog otpada (t):

Godina2013.2014.2015.2016.2017.2018.2019.
Biorazgradivi otpad (t)2.425,303.388,742.501,583.044,202.961,183.304,15.495,28
Od toga prikupljeno na kućnom pragu (t)
436,70515,12982,381.364,881.527,501.757,112.293,81