Biorazgradivi otpad

Od 01. travnja 2011. godine Komunalac d.o.o. provodi odvojeno skupljanje zelenog otpada (granje, lišće, trava i živica) na mjestu nastanka.

Odvojenim skupljanjem zelenog otpada smanjuju se količine odloženog otpada na odlagalištu te količine odlagališnih plinova. Zeleni otpad zbrinjava se na Kompostani u Herešinu.

Skupljanje zelenog otpada obavlja se putem smeđih posuda i zelenih vreća (koje se mogu kupiti na blagajnama Komunalca) prema utvrđenom rasporedu.

Korisnici koji imaju veću količinu zelenog otpada mogu ga sami dovesti na Kompostanu bez plaćanja naknade (uz predočenje osobne iskaznice).

U BIORAZGRADIVI OTPAD SE ODLAŽE:

U BIORAZGRADIVI OTPAD SE NE ODLAŽE:

Ostaci voća i povrća

Meso, kosti, izmet, termički obrađena hrana

Ljuske od jaja

Plastika, metal i staklo

Pokošena trava, ostaci biljaka

Pelene

Talog kave/čaja

Pepeo

Slama, sijeno, piljevina

Korov alergena (ambrozija i sl.)

Usitnjeno suho granje i lišće

Lakirano drvo

  Ukupne količine prikupljenog biorazgradivog otpada (t):
Godina Biorazgradivi otpad (t) Od toga prikupljeno na kućnom pragu (t)
2022. 9290,71 4669,57
2021. 5.775,01 2.525,42
2020. 5.231,99 2.515,79
2019. 5.495,28 2.293,81
2018. 3.304,10 1.757,11
2017. 2.961,18 1.527,50
2016. 3.044,20 1.364,88
2015. 2.501,58 982,38
2014. 3.388,74 515,12
2013. 2.425,30 436,7