Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina, otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Obveznici davanja otpada dužni su na određeni dan, prema utvrđenom planu odvoza otpada, posude i vreće s otpadom iznijeti do 7,00 sati ispred ulaza svojih objekata na liniji građevinskog pravca, odnosno na pristupno mjesto za odvoz otpada.

Otpad se predaje u tipiziranim plastičnim posudama na kotačima izrađenim prema normama EN 840 (posude zapremine 80, 120, 240 ili 360 litara, oznaka mora biti otisnuta na posudi). S obzirom na to da se provodi evidencija sakupljanja otpada pomoću ručnih čitača, sav dodatni otpad stavlja se u namjenske vreće koje se mogu kupiti na blagajnama Komunalca.

U posude za otpad zabranjeno je odlagati građevni otpad i zemlju, tekuće tvari, žar, pepeo, staklo, lešine životinja, podrumsko, dvorišno i tavansko smeće u većim količinama, ambalažni otpad (papir, karton, PET, staklena i metalna ambalaža), zeleni otpad i opasni otpad (zauljena ambalaža od motornih ulja, salonit ploče, ambalaža od pesticida, boja i lakova i sl.).

 

Količine miješanog komunalnog otpada koje je Komunalac odložio na odlagalište otpada Piškornica

GODINAKOLIČINA (t)
2022.5.260,54
2021.5.513,50
2020.5.925,09
2019.6.313,28
2018.6.721,53
2017.6.718,81
2016.7.432,11
2015.7.307,15
2014.8.041,80
2013.8.624,94