Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske, transparentnosti postupaka i pojednostavljenja procedura te doprinosa postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja komunalnog otpada i recikliranja, uvažavajući načelo ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost javio se na ograničeni pregovarački postupak poziva za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u ime 407 jedinica lokalne samouprave.

Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti.

Cilj ovog projekta uspostava je odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

Grad Koprivnica je u suradnji s Gradskim komunalnim poduzećem Komunalac d.o.o. prijavio ukupno 8500 spremnika za odvojeno sakupljanje plastike za kućanstva te za zelene otoke 155 kontejnera za papir (1.100 l) i 220 kontejnera za plastiku.

 

RAZDOBLJE PROVEDBE

Početak razdoblja provedbe projekta: 08.01.2019.; kraj razdoblja provedbe projekta: 14.02.2021.