SAKUPLJANJE OTPADA

BRINIMO ZAJEDNO O OKOLIŠU!

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica pruža uslugu skupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na području grada Koprivnice i 8 prigradskih naselja te općina Drnje, Koprivnički Bregi, Peteranec, Novigrad Podravski, Legrad, Đelekovec, Sokolovac i Koprivnički Ivanec, a mješani komunalni otpad se odlaže se na odlagalištu otpada Piškornica.

Broj stanovnika i domaćinstava – prema popisu iz 2011. godine:

Grad/općina

Broj stanovnika

Broj domaćinstava

Koprivnica

30854

10713

Koprivnički Bregi

2381

779

Drnje

1863

616

Novigrad Podravski

2849

952

Peteranec

2704

736

Legrad

2241

882

Đelekovec

1533

531

Sokolovac

3417

1101

Koprivnički Ivanec

2121

667

Ukupno

49445

16908

Skupljanje otpada obavlja se s 12 specijalnih vozila za prijevoz otpada (8 smetlara – od toga jedno dvokomorno vozilio za sakupljanje dvije vrste otpada, 3 podizača kontejnera i RO-LO navlakač).