SAKUPLJANJE OTPADA

BRINIMO ZAJEDNO O OKOLIŠU! RECIKLIRAJMO!

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica pruža uslugu skupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na području grada Koprivnice i 8 prigradskih naselja te općina Drnje, Koprivnički Bregi, Peteranec, Novigrad Podravski, Legrad, Đelekovec, Sokolovac i Koprivnički Ivanec, a mješani komunalni otpad se odlaže se na odlagalištu otpada Piškornica.

Broj stanovnika i domaćinstava – prema popisu iz 2021. godine:

Grad/općina

Broj stanovnika

Broj domaćinstava

Koprivnica

28580

10435

Koprivnički Bregi

1968

648

Drnje

1533

524

Novigrad Podravski

2300

832

Peteranec

2300

764

Legrad

1916

759

Đelekovec

1281

483

Sokolovac

2789

932

Koprivnički Ivanec

1798

581

Ukupno

44465

15958

Skupljanje otpada obavlja se s 12 specijalnih vozila za prijevoz otpada (8 smetlara – od toga jedno dvokomorno vozilio za sakupljanje dvije vrste otpada, 3 podizača kontejnera i RO-LO navlakač).

Skip to content